Omša

Až vo večnosti si plne uvedomíme, že sa určite vyplatí denne sláviť svätú omšu. Modlime sa za kňazov, aby ju mohli sláviť vo svätej láske. Svätý Bonaventúra povedal: “Kto by zanedbával Pannu Máriu, zahynul by vo svojich hriechoch a bol by zatratený”.

“Omša je najdokonalejším spôsobom modlitby!” povedal pápež Pavol VI.

Ak každú omšu prežijeme s oddanosťou, náš Pán nám pošle svätých, aby nám pomohli v smrti (zo zjavenia Krista svätej Gertúde Veľkej). Páter Pio, stigmatizovaný kňaz, povedal, že svet by dokázal existovať ľahšie bez slnka ako bez omše. Svätý Ján Mária Vianney povedal, že keby sme vedeli, akú hodnotu má omša, zomreli by sme od radosti. Veľký učiteľ cirkvi, sv. Anzelm, vyhlásil, že jediná omša obetovaná za nás môže mať hodnotu viac ako tisíc takých na ten istý úmysel po našej smrti. Svätý Leonard z Porto Maurizio potvrdzuje toto vyhlásenie tým, že hovorí, že jedna omša pred smrťou môže byť užitočnejšia ako mnoho po smrti.

“Svätá omša by mala väčší osoh, keby ju ľudia obetovali počas svojho života, ako by ju obetovali na úľavu svojim dušiam, ale po smrti.” (pápež Benedikt XV.)

Svätá Terezka bola jedného času naplnená Božou dobrotou a pýtala sa nášho Pána: “Ako ti môžem poďakovať?” Náš Pán odpovedal: “Choď na jednu omšu.”

Panna Mária raz povedala svojmu vernému služobníkovi: “Môj Syn veľmi miluje tých, ktorí sa zúčastnia obety svätej omše. A ak by bolo treba, zomrel by pre nich toľkokrát, koľkokrát sa zúčastnili na svätej omši.”

Ruženec

Panna Mária má 117 rôznych titulov. Jeden z týchto titulov je aj ten z Fatimy: “Panna Mária ružencová.” Sv. František Saleský povedal, že najlepším spôsobom modlitby je ruženec. Svätý Tomáš Akvinský kázal 40 dní v Ríme len o Zdravase. Svätý Ján Mária Vianney, patrón kňazov, bol zriedkakedy bez ruženca v ruke. “Ruženec je metla na diabla,” povedal pápež Hadrián VI. “Ruženec je pokladom milosti,” povedal pápež Pavol V. Páter Pio povedal: “Ruženec je zbraň.” Pápež Lev XIII. napísal 9 encyklík na tému ruženec. Pápež Ján XXIII. rozprával dohromady 38-krát o Panne Márii a ruženci. Modlil sa 15 desiatkov denne. Sv. Ľudovít Maria Grignion de Montfort napísal: “Ruženec je najsilnejšou zbraňou, ktorou sa môžete dotknúť Ježišovho srdca, nášho Vykupiteľa, ktorý tak miluje svoju Matku.”

Škapuliar

Panna Mária z hory Karmel prisľúbila sv. Šimonovi Stockovi v r. 1251 okrem iného dve prisľúbenia pre tých, ktorí nosia posvätný škapuliar:

 • v jednom zjavení, ktoré mal Šimon Stock, prisľúbila večnú spásu pre tých, ktorí zomierajú v habite karmelitánskeho rádu – škapuliari.
 • v ďalšom zjavení, ktoré mal pápež Ján XXII. v roku 1322, prisľúbila, že v prvú sobotu mesiaca budú z očistca vyslobodení tí, ktorí zbožne nosili na sebe posvätený škapuliar, zachovali čistotu podľa svojho stavu a modlili sa určené modlitby.

Veriaci, ktorí nosia posvätný škapuliar, by mali plniť tieto povinnosti:

 1. prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza.
 2. členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej majú vždy nábožne nosiť
 3. škapuliar alebo medailónik, ako viditeľný znak, že patria Márii v rodine Karmelu.
 4. žiť úctu k Panne Márii v duchu karmelitánskeho rádu takým spôsobom, že budú nasledovať čnosti Panny Márie a zjednocovať sa s ňou.
 5. nasledovať Máriu v jej spôsobe modlitby, rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu, hlavne na tú, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara, modliť sa posvätný ruženec, litánie, deviatnik, Liturgiu hodín, často sa zúčastňovať na Eucharistii a snažiť sa zotrvávať v Božej prítomnosti a v nej vykonávať svoje povinnosti.
 6. zjednotiť sa s umučením Ježiša Krista prostredníctvom dobrovoľných sebazaprení a trpieť spolu s Kristom podľa vzoru Panny Márie.
 7. členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa majú zúčastňovať na duchovných obnovách, pri ktorých sú oživované putá spoločenstva. Je potrebné zaujímať sa o spiritualitu karmelitánskeho rádu, a to všetko má byť konané v úzkom spojení s Máriou.

Krížová cesta

Krížová cesta je obľúbenou pobožnosťou pozostávajúcou z meditácií pri každej zo 14 staníc, ktoré predstavujú postupné etapy v utrpení nášho Pána. Je to tá najsilnejšia pobožnosť v katolíckej cirkvi. Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová hovorí v jednom zo svojich videní, že krížovú cestu začala praktizovať Panna Mária, ktorá si ju vytvorila so všetkými zastaveniami v blízkosti svojho domčeka v Efeze. Okrem toho veľkí svätci potvrdzujú, že meditácia o utrpení a smrti nášho Spasiteľa je modlitbou, ktorá prináša najviac plodov.

Brat Estanislao zo Španielska (1903 – 1927) vstúpil vo veku 18 rokov do noviciátu bratov kresťanských škôl v meste Bugedo. V októbri 1926 sa obetoval Ježišovi prostredníctvom Márie. Čoskoro po tomto hrdinskom darovaní ochorel a musel bol pripútaný na lôžko. Zomrel v marci 1927. Podľa novicmajstra bol privilegovanou dušou, ktorá dostala posolstvo z neba. Jeho spovedník a predstavený ho požiadal, aby spísal zasľúbenia, ktoré mu náš Pán odovzdal. Vzťahujú sa na tých, ktorí prejavujú úctu ku Krížovej ceste. Pán vyslovil tieto prisľúbenia:

 1. sľubujem večný život tým, ktorí sa modlia Krížovú cestu.
 2. sľubujem im svoje najväčšie milosti.
 3. zachránim ich z očistca v prvý utorok alebo piatok po ich smrti.
 4. sľubujem im zvláštnu slávu v nebi.
 5. dám im všetko, čo žiadajú vo viere skrze modlitbu Krížovej cesty.
 6. odpustím im všetkých ich hriechy, aj keď budú ako šarlát alebo ich bude viac ako zŕn piesku v mori alebo hviezd na nebi. Všetky budú vymazané skrze Krížovú cestu.
 7. zachránim ich pred náhlou smrťou.
 8. sľubujem im svoju osobitnú ochranu. Moje ruky im budú vždy otvorené, aby ich ochránili.
 9. požehnám ich v každej Krížovej ceste a moje požehnanie ich bude sprevádzať všade na zemi, po ich smrti v nebesiach a po celú večnosť.
 10. môžu si byť istí, že sa pripoja k Najvyššiemu zboru anjelov.
 11. dám im milosť, aby sa už nikdy nedopustili smrteľného hriechu, a aby sa už nikdy odo mňa neodlúčili.
 12. v hodine ich smrti zbavím diabla akejkoľvek sily, aby tak mohli pokojne zotrvávať v mojom náručí.
 13. urobím z každého z nich živé cibórium, do ktorého im s radosťou budem vlievať svoje milosti
 14. dám sa im napiť z prameňa môjho božstva.
 15. vždy budem s tými, ktorí mi vzdajú poctu vykonaním Krížovej cesty.

Tip na knihu: Večný život pod drobnohľadom, Moc každodennej svätej omše, 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux