Už mnohí z nás isto čítali text, ktorý napísala sestra Lucia, vizionárka z Fatimy: „Posledná bitka medzi Pánom a satanovou vládou bude o manželstve a rodine. Nebojte sa, pretože ktokoľvek, kto pracuje na posvätnosti manželstva a rodiny, takému bude diabol vždy namietať a oponovať mu. Toto je rozhodujúca otázka.“ Málokto pozná pápeža Siricia (334 – 399), ktorý prirovnal svojho protivníka Joviniana k nástroju „starodávneho nepriateľa, nenávistníka cudnosti, učiteľa luxusu“, pretože napadol celibát duchovenstva. Existuje súvislosť medzi posolstvom sestry Lucie a starodávnym bojom diabla proti čistote a celibátu? Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa pozrieť na diabla: kto to vlastne je a ako pracuje.

Lucifer nenávidí zasvätené panenstvo a kňazský celibát, pretože táto charizma a životný štýl stojí vo svojej vnútornej podstate proti pýche, ktorá spôsobila jeho pád, jeho večnú stratu blaženosti a jeho zatratenie. Diabol chcel získať blaženosť ako odmenu za svoju prirodzenú veľkosť, nie ako čistý dar milosti nezaslúžený nijakým stvorením. Túžil byť „prvorodeným synom“, ktorý by daroval poctu nižšiemu stvoreniu – možno chcel byť dokonca prostredníkom medzi ľudskou rasou a jej Stvoriteľom.

Keď Boh odhalil, že On sám vstúpi do priateľstva s rozumným stvorením, tak nesmierne podradnými v porovnaní s anjelmi, a udelí im blahoslavenstvo, že sa jeho vlastné Slovo stane Telom, smrteľným telom a že toto Slovo z mäsa pozdvihne ľudskú rasu skrze utrpenie a smrť – Lucifer to nedokázal akceptovať a prijať. Jeho láska k samému sebe sa zmenila na lásku smerom dovnútra. Vo svojej pýche povedal: Non serviam – Nebudem slúžiť Bohu, nebudem slúžiť takému Bohu, nebudem slúžiť takému plánu. Lucifer odmietol nadprirodzené v prospech prirodzeného.

Muž alebo žena, ktorí sa rozhodujú pre panenstvo alebo celibát pre Božie kráľovstvo, robia však opak. Svojím spôsobom vyhradzujú prirodzené v prospech nadprirodzeného. V panenstve alebo celibáte sa vzdáva toho, čo je preňho najprirodzenejšie – život v partnerstve s opačným pohlavím a v tejto komunite nachádzanie priateľstva a plodnosti. Všetko toto bolo v človeku od začiatku vpísané do jeho veľmi telesnej povahy. Tak to vidíme aj v správe o tom, že Eva bola stvorená z Adama a potom k nemu privedená ako jeho manželka.

Tak ako nič nie je pre človeka prirodzenejšie než manželstvo, tak ani nič jednoznačnejšie nesvedčí o obetovaní sa Bohu v láske, než vzdanie sa toho všetkého pre Neho. Život panenstva alebo celibátu je napodobňovaním života Ježiša Krista, Baránka Božieho. Keď sa Slovo stalo telom pre nás, zasvätená duša robí z jeho vlastného tela živé slovo úplného súhlasu a odovzdania sa Bohu. Panenstvo alebo celibát sú najvyšším ľudským znamením Božej radikálne sa odovzdávajúcej vykupiteľskej lásky – a úplným protikladom Luciferovej sebevraždy.

Tak ako svätí orodujú bez prestania a modlia sa za iných, tak diabol, ktorý je klamárom a otcom klamstiev (Jn 8,44) klame bez prestania. Presviedča ľudí, aby si mysleli, že celibát alebo panenstvo je potupením manželstva, a že tí, ktorí tento vyšší status a povolanie podporujú, prekrúcajú poriadok stvorenia, dobrotu prírody a krásu manželskej lásky. Občas sa prezentuje ako obhajca týchto vecí, ale iba skresleným spôsobom, ako učinil napríklad aj Luther.

Diabol chce, aby sa výlučný záväzok kňazov a rehoľníkov voči Pánovi a jeho ľudu oslabil alebo stratil, aby mohol zosilniť a znásobiť svoju vlastnú pekelnú vzburu proti odevu milosti v prospech nahej prírody, ktorú môže nazvať svojou vlastnou – a armádu nasledovníkov, ktorú môže nazvať sám sebou, lebo ho nasledujú za prázdnotou a frustráciou večne obetovanej prírody. Predovšetkým však zasieva lož, že muž bez sexu, sexuálnych skúseností a prejavov nemôže byť naplnený a že ľudia sú zmrzačení a ochudobnení, ak nevyužívajú telesnú prítomnosť iného muža alebo ženy.

Aká jemná je táto satanská stratégia! Najvyšším ochudobnením človeka je v skutočnosti život bez Boha, život bez vedomia alebo túžby po jeho večnom spoločenstve v nebi. Keďže kňazstvo aj zasvätený život majú priamo nariadené žiť a hlásať realitu a nadradenosť Kráľovstva nebeského, je pre blaho ľudstva rozhodujúce, aby kňazi a rehoľníci boli jednoznačnými znakmi nášho konečného osudu – napríklad v nebi, ako učí náš Pán, neexistuje žiadne manželstvo. Jediným úplne postačujúcim sobášom v nebi je dokonalé spojenie Krista s Jeho cirkvou.

Toto manželstvo Krista a Cirkvi má na zemi dva osobitné znaky, ktoré naň poukazujú: sviatosť manželstva a Eucharistia. Preto diabol útočí na obidve.

Útočí na manželstvo tým, že podkopáva manželské dobrá: potomstvo (prostredníctvom antikoncepcie a potratu), vernosť (prostredníctvom smilstva a cudzoložstva) a svätosť (prostredníctvom praktík, ktoré sa zameriavajú na rozvod).

Útočí na najsvätejšiu Eucharistiu, ktorá je telesnou prítomnosťou Spasiteľa a je schopná naplniť náš hlad po láske už v tomto živote. Útočí na posvätnú liturgiu, láka ľudí k tomu, aby sa stali antropocentrickou, vlastnou samoslávou, prostredníctvom ktorej by sa jej samotný význam podkopal.

Stratégia diabla je teda mnohostranná. Usiluje sa podkopávať nerozlučnú manželskú zmluvu, ktorá je sviatostným znamením nezničiteľného a nadmieru plodného spojenia Krista a Jeho Cirkvi. Súčasná vojna proti manželstvu je, samozrejme, hlbšia vojna proti svadobnému zjednoteniu Krista a Cirkvi. Ide o márne, ale zato horúčkovité úsilie vymazať z mysle ľudí akúkoľvek spomienku na toto slávne spojenie, ktoré sa naplnilo na kríži. Usiluje sa podkopávať Najsvätejšiu Eucharistiu, ktorá je znamením a príčinou nášho spoločenstva s Kristom a našej najvyššej účasti na Jeho sebaobete na kríži.

Pracuje na podkopávaní kňazstva a zasväteného života, ktoré v tomto svete účinne dokazujú usporiadanie všetkého stvorenia skrze Krista k Otcovi, ktorý je začiatkom a koncom všetkých vecí. Spoločným prvkom všetkých týchto útokov je diablova zúrivosť, že niekto alebo niečo prirodzené by malo byť vždy podriadené tomu, čo je nadprirodzené – že verné, radikálne sebaobetovanie by malo byť cestou spásy a požehnania.

zdroj: LifesiteNews

Tip na knihu: Posledný boj o rodinu, Svätý Charbel, ochraňuj naše rodiny!, Ako oslobodiť a uzdraviť rodiny. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.