Čo sa týka anjelov strážcov, Katechizmus katolíckej cirkvi učí v paragrafe 336: “Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním. „Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“ Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.” Z tohto textu je zrejmé, že od Boha sme získali našich strážnych anjelov ako ochranu a ostražitosť aj v momente smrti. Títo anjeli nás doprevádzajú nielen počas pozemského života, ale ich činnosť pokračuje aj v ďalšom živote.

Aby sme porozumeli vzťahu, ktorý existuje medzi anjelmi a ľudskými bytosťami v čase nášho prechodu z tohto života do druhého, musíme pochopiť, že anjeli boli poslaní slúžiť: “Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?” (Hebr 1,14). Podobne aj svätý Bazil Veľký učí: nikto nemôže poprieť, že “vedľa každého veriaceho stojí anjel ako ochranca a pastier, ktorý ho vedie k životu” (KKC 336). To znamená, že hlavným poslaním strážnych anjelov je spása ľudstva, teda aby každý z nás vstúpil do života spojenia s Bohom. Táto misia zahŕňa pomoc, ktorú anjeli strážcovia preukazujú dušiam v momente vstupu pred Božiu tvár.

Cirkevní otcovia v súvislosti s anjelským poslaním hovoria, že anjeli strážcovia sú prítomní s dušou v momente smrti a chránia ju pred poslednými útokmi démonov. Svätý Alojz Gonzaga (1568-1591) učil, že v momente, keď duša opúšťa telo, je sprevádzaná a potešovaná strážnym anjelom, aby mohla sebaisto predstúpiť pred Boží súd. Anjel podľa tohto svätca prezentuje zásluhy Krista, aby v nich duša našla útechu v okamihu svojho osobného súdu. Akonáhle Božský sudca vysloví svoj rozsudok a duša je poslaná do očistca, jej strážca ju bude často, utešovať, prinášať modlitby za ňu a taktiež ju bude uisťovať, že v budúcnosti získa oslobodenie od očistcových múk.

A tak je pochopiteľné, že pomoc a poslanie strážneho anjela nekončí smrťou človeka. Táto misia pokračuje, až kým duša nedosiahne spojenie s Bohom. Musíme však pamätať, že po smrti musíme čeliť súdu, v ktorom si môže duša v Božej prítomnosti vybrať medzi otvorením sa Božskej láske alebo definitívnym odmietnutím jeho lásky a odpustenia, čím sa navždy vzdá radostného spoločenstva s ním (z generálnej audiencie Jána Pavla II., 4. august 1999).

Ak sa duša rozhodne vstúpiť do spoločenstva s Bohom, spojí sa so svojím anjelom v chvále Trojjediného Boha po celú večnosť.

Ak je duša otvorená Bohu, ale stále nedokonalá, smeruje k plnosti blahoslavenosti skrz očistenie, ktoré Cirkev vykresľuje v doktríne očistca (z generálnej audiencie Jána Pavla II., 4. august 1999). V tomto prípade anjel, ktorý je svätý a čistý a žije v prítomnosti Boha, ani nepotrebuje ani sa nemôže podieľať na očistení svojej duše. To, čo strážny anjel dokáže urobiť a aj robí, je príhovor za dušu svojho chránenca pred trónom Božím. Zároveň hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi vo forme modlitieb za svojho zverenca, aby mu ich priniesol a tak mohol skoro opustiť očistec.

Tie duše, ktoré sa rozhodnú definitívne odmietnuť lásku a odpustenie Boha, a tak sa zrieknu radostného spoločenstva s ním na celý čas (z generálnej audience Jána Pavla II., 21. júl 1999), tak odmietnu radostné priateľstvo so svojím anjelom strážcom. V tejto strašnej situácii bude aj tak anjel chváliť Božiu spravodlivosť a svätosť.

V ktoromkoľvek z týchto troch možných scenárov (nebo, očistec či peklo) sa svätý anjel vždy bude radovať z Božieho súdu, pretože je dokonale a úplne zjednotený s Božou vôľou. Pamätajme, že sa môžeme pripojiť k anjelom strážnym tých zosnulých, ktorých milujeme, takže môžu vziať naše modlitby k Bohu a On môže k nim opäť preukázať svoje milosrdenstvo.

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom, Anjeli vo videniach veľkých mystičiek, 21 dní s Michalom Archanjelom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.