Louis a Zélie pochopili, že stať sa svätými môžu nie navzdory svojmu manželstvu, ale prostredníctvom neho a v ňom, a že samotné manželstvo majú považovať za východiskový bod, odkiaľ stúpajú nahor spoločne.

Cirkev dnes obdivuje nielen svätosť ich životov, ale v tejto dvojici uznáva posvätnosť inštitúcie manželskej lásky tak, ako ju predvídal samotný Stvoriteľ. Manželská láska Louisa a Zélie je čistým odrazom Kristovej lásky voči jeho Cirkvi.

Martinovci bez váhania postavili Boha na prvé miesto vo svojich životoch a slúžiť Bohu bolo v ich dome prvoradou úlohou. Kedykoľvek ich rodina prechádzala skúškou, ich prirodzenou reakciou bolo vždy prijať Božiu vôľu. Pani Martinová často hovorila: ‚Boh je Pán a urobí, čo chce‘, na čo pán Martin zas a znova odpovedal: ‚Predovšetkým slúžime Bohu.‘

Louis a Zélie sú darom pre mladých snúbencov vďaka svojej odvahe, ktorú preukázali v poslušnosti Cirkvi aj vtedy, keď ich Cirkev žiadala ísť proti prúdu, proti všeobecnému trendu. Nebáli sa výrazov, ako je čistota, cudnosť či panenstvo, nevynechali žiaden krok, a hoci len krátko, žili zasnúbenie, ktoré rešpektovalo Božiu vôľu a učenie Cirkvi.

Takisto sú darom pre manželov každého veku pre úctu, vážnosť a súlad, s akými jeden druhého milovali celých 19 rokov. Obaja hrdinsky plnili svoje manželské sľuby vernosti voči svojmu záväzku, nerozlučiteľnosti manželského puta a plodnosti lásky, v šťastí i v nešťastí, v zdraví i chorobe.

Louis a Zélie Martinovci, rodičia svätej Terézie, chceli žiť čo najužšie spojení s Božím slovom, vo všetkých jeho príjemných stránkach, ale aj požiadavkách. Výsledkom bolo, že ich osobný a manželský život sa pretvoril zvnútra každodenným praktizovaním sviatostí v stálom vzťahu s Bohom. […]

Obaja manželia rýchlo pochopili, že utrpenie je súčasťou každodenného života kresťana. Zjednotení s Kristovým utrpením niesli nesmierny zármutok zo straty štyroch malých detí… a nezabudnime na rodinnú drámu Zéliinho nádoru a jej smrti v čase, keď najmladšie dieťa, Terézia, malo len päť rokov. Na konci jeho pozemského života čakala Louisa skúsenosť s psychiatrickou nemocnicou a všetkým, čo zahŕňa, v zmysle očisťovania.

Tento úryvok pochádza z knihy Svätosť v rodinách sveta, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.