Sestra Lucia z Fatimy vysvetľuje, prečo je denná modližba ruženca nevyhnutnosťou. Vizionárka z Fatimy nám dáva toľko jasných dôvodov, aby sme pochopili, prečo Panna Mária odporúča každému dennú modlitbu ruženca.

V roku 2017, keď sme oslávili 100 rokov fatimských zjavení, by ste chceli ďalšie vysvetlenia, prečo by sme sa mali modliť ruženec denne tak, ako to Panna Mária povedala fatimským deťom a teda aj nám?

Môže nám to povedať služobnica Božia, sestra Lucia. Ako prvé uvádza, že sama Panna Mária prišla s touto výzvou pri svojom prvom zjavení 13. mája 1917.

Panna Mária ukončila svoje prvé posolstvo s prosbou, aby sa deti modlili ruženec každý deň, aby tak vyprosili ukončenie vojny a pokoj pre svet.

Ďalej sa sestra Lucia zmieňuje o tom, aké dôležité je modliť sa, aby sme získavali milosti a prekonávali pokušenia. Ruženec je dostupnou modlitbou nielen pre vizionárov, ktorými boli fatimské deti, ale aj pre všetkých ľudí.

Sestra Lucia, tentokrát karmelitánka v Coimbre, opakuje otázku, na ktorú sa jej mnohokrát pýtali: “Prečo nám Panna Mária hovorila, aby sme každý deň modlili ruženec, a nie aby sme chodili na omšu každý deň?”

“Nebudem si absolútne istá odpoveďou, lebo Panna Mária nám toto nikdy nepovedala a pravdupovediac nikdy mi nenapadlo, že sa na to pýtam.” Sestra Lucia ale zdieľa to, čo si myslí a čo pochopila, pričom ochotne pripúšťa inú interpretáciu významu posolstva v intenciách Svätej cirkvi, pretože “… je to samotná Cirkev, ktorej sa pokorne a ochotne podriadim vo veciach opravy, zmeny alebo vyhlásení k posolstvám.”

Sestra Lucia udáva dôvody

Verí, že Boh je Otec, ktorý sa “prispôsobuje potrebám a možnostiam svojich detí. Teraz ak by nás Boh prostredníctvom Panny Márie požiadal, aby sme šli na omšu a prijímali Jeho sväté telo každý deň, bolo by nepochybne veľa ľudí, ktorí by povedali celkom oprávnene, že to nie je možné. Niektorí z dôvodu vzdialenosti, ktorá ich delí od najbližšieho kostola alebo z iných dôvodov – okolnosti ich života, stavu, práce, zdravia atď.”

Napriek tomu: “Na druhej strane, modlitba ruženca je niečo, čo sa môže modliť každý – bohatý i chudobný, múdry i neznalý, veľký i malý.”

Lucia udržiava všetkých v napätí. Ruženec sa môže modliť ktokoľvek kdekoľvek a v rôznych situáciách.

“Všetci ľudia dobrej vôle môžu a mali by sa modliť ruženec každý deň. Prečo? Aby sme sa dostali do kontaktu s Bohom. Aby sme mu poďakovali za jeho dary a požiadali o milosti, ktoré potrebujeme. Je to modlitba, ktorá nás vovádza do užšieho kontaktu s Bohom, napríklad ako keď syn ide k svojmu otcovi, aby mu poďakoval za darčeky, ktoré dostal a aby sa s ním rozprával o potrebách, aby si vyprosil jeho vedenie, pomoc a požehnanie.”

Zdôrazňujúc, že ​​sa všetci musíme každý deň modliť, hovorí Lucia, že Boh nás žiada o “modlitbu, ktorá je v našom dosahu: ruženec, ktorý sa môžeme modliť buď spoločne, alebo súkromne, buď v kostole pred Najsvätejšou Sviatosťou alebo doma, či už po ceste alebo tichou prechádzkou po vonku. “Matka rodiny sa môže modliť ruženec, zatiaľ čo kolíše svoje dieťa v kolíske alebo robí domáce práce. Náš deň má 24 hodín. Ruženec si nevyžaduje veľa času. Odložme štvrť hodiny na duchovný život a na náš dôverný a známy rozhovor s Bohom.”

Opisuje, ako verí, že po svätej omši je modlitba ruženca Bohu najpríjemnejšou modlitbou, ktorú mu môžeme ponúknuť. Uvažujeme o tajomstvách vykúpenia, s ktorými sa stretávame i počas omše.

„Ruženec je pre naše vlastné duše nesmierne prospešný. Ak by to tak nebolo, tak by ho Panna Mária tak úpenlivo nežiadala.”

Lucia odpovedá na všetky otázky, ktoré by ľudia mohli mať v súvislosti s tým, koľko modlitieb ruženca sa modliť. Objasňuje, že “… musíme mať jasnú a živú predstavu o tom, čo robíme a poznávať, či sme splnili všetko, čo sme plánovali ponúknuť Bohu každý deň. Takto zachováme a posilníme náš vzťah intimity s Bohom a posilníme v sebe našu vieru, nádej a lásku.”

“A čo tí ľudia, ktorí denne chodia na omšu? Mali by sa aj oni stále modliť modlitbu ruženca? Samozrejme. Aj tí ľudia, ktorí sú prítomní na omši každý deň, by nemali zanedbávať modlitbu ruženca.”

K tomu pridá takúto podrobnosť: “Je zrejmé, že čas, ktorý venujeme ružencu, nie je totožný s časom stráveným na omši. Títo ľudia sa môžu modliť ruženec ako prípravu na omšu, aby boli viac účastní na Eucharistii, a takisto je spôsobom, ako sa poďakovať za dary omše.”

Okrem toho Lucia opisuje, ako vidí len veľmi málo skutočne kontemplatívnych duší, ktoré v sebe udržiavajú blízky vzťah s Bohom. „On ich pripravuje na dôstojné prijatie Krista v Eucharistii. Hlasná modlitba je pre nich nevyhnutná. Mali by premýšľať, meditovať a rozvažovať čo najviac. Tak, ako by mal byť ruženec modlený.”

Vždy je to o ruženci. Dodáva, že môžeme použiť veľa krásnych modlitieb ako formu prípravy na prijatie Ježiša v Eucharistii a zachovanie nášho dôverného vzťahu s Bohom, “ale nemyslím si, že by sme našli univerzálnejšiu modlitbu ako modlitbu piatich alebo pätnástich tajomstiev ruženca.”

Sestra Lucia sama podnecuje aj k modlitbe liturgie hodín, hoci si myslí, že nie je dostupná pre všetkých.

Aká je teda jej odpoveď? “Možno zo všetkých týchto alebo iných dôvodov, o ktorých nemáme ani tušenia, sa Boh, ktorý je naším Otcom a rozumie potrebám Jeho detí, rozhodol, zahrnúť do jednej úrovne každého z nás, aby sme sa modlili ruženec každý deň, a aby sme si uľahčili cestu k Nemu. “

Sestra Lucia pridáva väčšie dôvody

Lucia pridáva ďalšiu pripomienku: „Magistérium už mnoho rokov hovorí o modlitbe ruženca. To, k čomu nás Boh prostredníctvom posolstva tak naliehavo pozýva, môžeme zhrnúť do konštatovania, že ruženec je forma modlitby, ktorá je vo všeobecnosti najviac vhodná pre ľudí. A toto musíme oceniť a pritom vynaložiť všetko úsilie, aby sme sa ho nikdy nevzdali.”

Prečo?

“Boh a Panna Mária vedia najlepšie, čo je pre nás dobré a čo najviac potrebujeme. Okrem toho bude ruženec silným prostriedkom, ktorý nám pomôže zachovať si vlastnú vieru, nádej a lásku.”

Tu je dôvod, prečo je výzva na každodenný ruženec určená všetkým. Hovorí: “Dokonca aj tí, ktorí nevedia ako sa modliť, alebo sa nedokážu dostatočne sústrediť na modlitbu a meditáciu, už v momente, keď berú do rúk ruženec, myslia na Boha. Zmienka o rôznych tajomstvách života Ježiša Krista, ktorá sa objaví v ich mysli, rozžiari v duši jemné svetlo viery a zabráni tomu, aby úplne zhaslo.”

Takže, čo sa môže stať, ak zanedbáme toto nariadenie našej nebeskej Matky vo Fatime?

Sestra Lucia hovorí: “Na druhej strane tí, ktorí sa vzdajú modlitby ruženca a tí, ktorí nechodia na dennú omšu, nemajú nič, čo by ich podopieralo, a tak končia stratení v materializme pozemského života.”

To všetko nás vedie k záveru, že ruženec je modlitba, ktorú Boh skrze svoju Cirkev a Pannu Máriu odporučil nám všetkým ako cestu a bránu spásy: „Modlite sa ruženec každý deň.”

Tip na knihu: Fatima – celá pravda, Posledné Máriino volanie, Ako sa modliť ruženec