Začnime slovami sv. Jána Pavla II. venované sviatku Božieho milosrdenstva: „To láska obracia srdcia a dáva pokoj ľudstvu, ktoré sa zdá byť zblúdené a ovládnuté silou zla, sebectva a strachu. Vzkriesený Kristus prináša ľudstvu lásku, ktorá odpúšťa a otvára srdcia nádeji. Ako veľmi musí svet prijať a pochopiť Božie milosrdenstvo!“ Ako v praxi prijať Božie milosrdenstvo?

Uznajte svoju biedu
Sv. Filip Neri opakoval každý deň túto modlitbu: „Neopúšťaj ma, Pane. Ak ma nezachováš vo svojej milosti, som dnes náchylný ťa zradiť a spáchať všetky hriechy sveta sám.“ Na druhej strane sv. František Saleský hovorieval: „Uznanie vlastnej úbohosti nie je samo osebe prejavom pokory, ale iba prejavom toho, že nie sme hlúpi!“ Milosrdenstvo nie je o bagatelizovaní zla alebo relativizovaní hriechu. Práve naopak! Iba úplné uvedomenie si závažnosti spáchaného hriechu nám umožňuje rozpoznať absolútnu potrebu milosrdenstva a zároveň pochopiť jeho nepredstaviteľnú cenu – Kristovu krv vyliatu za nás. Potom pochopíme, čo Ježiš povedal sv. Faustíne: „Čím väčší hriešnik, tým väčší nárok má na moje milosrdenstvo.

Verte v nekonečnú hĺbku Božieho milosrdenstva
Naša úbohosť nás môže premôcť a dokonca zviesť k zúfalstvu. Iba viera v prísľub spásy nás môže utvrdiť v neporaziteľnej nádeji. Sv. Terezka od Dieťaťa Ježiš napísala: „Svätosť je dispozíciou srdca, ktorá nás robí malými a pokornými v náručí Otca, lebo on si je vedomý našej slabosti a našej dôvery v jeho otcovskú dobrotu, a to až do trúfalosti.

Ježiš hovoril sv. Faustíne: „Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť ku mne, hoci by boli jej hriechy ako šarlát. Moje milosrdenstvo je tak veľké, že po celú večnosť ho nepochopí nijaká myseľ, ani ľudská, ani anjelská.

Čerpajte z prameňov milosrdenstva
Ľudstvo nebude nespozná pokoj, kým sa neobráti k prameňu môjho milosrdenstva,“ povedal Ježiš sv. Faustíne. A dodal: „Hľa, duša, pre teba som ustanovil na zemi trón milosrdenstva a tým trónom je svätostánok. Z tohto trónu milosrdenstva túžim zostupovať do tvojho srdca.“ Zdrojom milosrdenstva sú preto zvláštnym spôsobom sviatosti Eucharistie a sviatosť zmierenia – nevyčerpateľné kanály milosrdenstva vo svätej Kristovej cirkvi.

Konajte skutky milosrdenstva vo svojom okolí
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7). Praktizujme milosrdenstvo, aby sme ho mohli sami prijať. Majme srdce otvorené pre utrpenie druhých a odpúšťajúce tým, ktorí nám ublížili – takto môžeme žiť toto milosrdné požehnanie.

zdroj: Aleteia (o. Nicolas Buttet)

Tip na knihu: Božie uzdravujúce milosrdenstvo, Ruky milosrdenstva, 365 dní s Božím milosrdenstvom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.