… alebo ako sa chrániť pred útokmi démonov

Krakow-Pradnik, 2. jún 1938. Pán Ježiš nariadil mladej poľskej sestre milosrdenstva trojdňové duchovné cvičenia. Sv. Faustína Kowalská starostlivo zaznamenala Kristove inštrukcie vo svojom denníčku, ktorý je mystickou príručkou modlitby a Božieho milosrdenstva. Keď si prečítate Denníček nájdete tu unikátne duchovné cvičenia s témou duchovného boja. Tu je 25 tajomstiev, ktoré Ježiš nadiktoval sv. Faustíne. Hovoria o tom, ako sa chrániť pred útokmi diabla. Tieto pokyny sa stali Faustíninou zbraňou v jej dobrom boji.

Ježiš začal: “Dcéra moja, chcem ťa poučiť o duchovnom boji. Nikdy si nedôveruj, ale celkom sa odovzdaj do mojej vôle. V opustenosti, temnote a rôznych pochybnostiach sa utiekaj ku mne a k svojmu poradcovi, on ti vždy odpovie v mojom mene. Nevyjednávaj so žiadnym pokušením, ihneď sa zatváraj do môjho srdca a pri prvej príležitosti ho odhaľpred spovedníkom.

Svoju sebalásku postav na posledné miesto, aby nekazila tvoje skutky. S veľkou trpezlivosťou znášaj sama seba. Nezanedbávaj vnútorné umŕtvovania. Názor predstavených a spovedníka vo svojom vnútri vždy ospravedlňuj. Utekaj od šomrajú- cich ako od morovej nákazy. Nech každý robí, ako sa mu páči, ty konaj tak, ako od teba žiadam. Zachovávaj čo najvernejšie regulu.

Keď zažiješ nepríjemnosti, mysli na to, čo dobrého by si mohla urobiť pre človeka, ktorý ti spôsobil utrpenie. Neprejavuj sa navonok. Mlč, keď ťa napomínajú, nepýtaj sa na názor všetkých, ale svojho poradcu, voči nemu buď úprimná a prostá ako dieťa. Nenechaj sa znechutiť nevďačnosťou, neskúmaj zvedavo cesty, ktorými ťa vediem. Keď omrzenie a znechutenie zaklope na tvoje srdce, utekaj sama od seba a skry sa v mojom srdci. Neboj sa boja, už samotná odvaha často odstraší pokušenie a neodvažuje sa do nás udierať.

Bojuj vždy s hlbokým presvedčením, že ja som pri tebe. Neriaď sa citom, lebo ten nie je vždy v tvojej moci, ale celá zásluha je vo vôli. Buď aj v najmenších veciach vždy závislá od predstavených. Nedaj sa oklamať pokojom apotechami, ale pripravuj sa na veľké boje. Vedz o tom, že teraz si na javisku, kde sa pozerá zem aj celé nebo. Bojuj ako rytier, aby som ťa mohol odmeniť. Neboj sa zbytočne, lebo nie si sama.

 1. Nikdy never v seba, ale úplne sa odovzdaj mojej vôli.

Dôvera je duchovná zbraň. Dôvera je súčasťou štítu viery, o ktorom hovorí sv. Pavol v šiestej kapitole Efezanom: Božia výzbroj. Odovzdanie sa do Božej vôle je aktom dôvery. Viera v Božiu prozreteľnosť rozptyľuje zlých duchov.

 1. V temnotách a rôznych pochybnostiach sa obracaj na Mňa a na svojho duchovného vodcu. Vždy ti odpovie v mojom mene.

V časoch duchovného boja sa okamžite modli k Ježišovi. Volaj k Jeho Svätému menu, pred ktorým sa trasie celé podsvetie. Premieňaj tmu na svetlo tým, že sa budeš rozprávať s duchovným vodcom alebo spovedníkom a budeš nasledovať jeho pokyny.

 1. Nevyjednávaj s pokušením. Uzamkni sa okamžite do môjho Srdca.

V raji vyjednávala Eva s diablom a prehrala. Používaj útočisko Božského Srdca. Keď pobežíš ku Kristovi, ukážeš tak chrbát démonovi.

 1. Pri prvej príležitosti odhaľte pokušenia spovedníkovi.

Dobrá spoveď, dobrý spovedník a dobrý kajúcnik sú receptom k víťazstvu nad pokušením a démonickým útlakom, a to bez zbytočného odkladu.

 1. Daj seba-lásku na posledné miesto, aby nepoškvrnili tvoje skutky.

Sebaláska je prirodzená, ale mala by ostať bez pýchy. Skromnosť porazí diabla, ktorý je dokonalou pýchou. Satan nás láka k nezriadenej sebaláske, aby nás zaviedol do svojej pýchy.

 1. Maj sám so sebou veľkú trpezlivosť.

Trpezlivosť je tajnou zbraňou, ktorá nám pomáha udržiavať pokoj v duši aj pri veľkých búrkach života. Boj človeka samého so sebou je súčasťou pokory a dôvery. Diabol nás nabáda k netrpezlivosti. Snaží sa ju obrátiť proti nám, aby sme sa rozhnevali. Nazeraj na seba z Božieho pohľadu. Boh je nekonečne trpezlivý.

 1. Nezanedbávaj vnútorné umŕtvovanie.

Písmo učí, že niektorí démoni môžu byť vyhnaní iba modlitbou a pôstom. Vnútorné umŕtvovanie je zbraňou do boja. Môžu to byť malé obety ponúkané s veľkou láskou. Sila obetavej lásky odháňa nepriateľa.

 1. Vždy sa podriaďuj názorom svojich nadriadených a spovedníka.

Kristus sa rozpráva so svätou Faustínou, ktorá žije v kláštore. Ale my všetci máme nad sebou nejakú autoritu. Cieľom diabla je rozdeliť a podmaniť si pokornú poslušnosť. Pravá autorita je duchovnou zbraňou.

 1. Vyhýbaj sa šomraniu, lebo je ako mor.

Jazyk je silný nástroj, ktorý môže spôsobiť veľké škody. Šomranie, klebety nie sú nikdy z Boha. Diabol je klamár, ktorý vyvoláva falošné obvinenia a klebety. A tie môžu zabiť povesť človeka. Vyhýbaj sa šomraniu!

 1. Nech všetci konajú tak, ako sa im páči. Ty však konaj tak, ako chcem, aby si konala.

Kľúčom v duchovnom boji je starostlivosť o vlastné záležitosti. Diabol je zaneprázdnené stvorenie, ktorý sa snaží stiahnuť všetkých k sebe. Modli sa k Bohu a nechaj názory ostatných plynúť povedľa.

 1. Dodržuj pravidlá tak verne, ako len môžeš.

Ježiš tu hovorí o reguli náboženského rádu. Väčšina z nás už učinila nejaký sľub pred Bohom a Cirkvou a mali by sme byť verní týmto sľubom – napr. manželské sľuby či krstné sľuby. Satan pokúša k nevere, bezpráviu a neposlušnosti. Vernosť je zbraňou k víťazstvu.

 1. Ak ti niekto spôsobuje problémy, premýšľaj, aké dobro môžeš urobiť pre tú osobu, ktorá ti spôsobuje utrpenie.

Byť nádobou Božieho milosrdenstva je zbraňou v boji za dobro a poráža zlo. Diabol je o nenávisti, hneve, pomste a neodpustiteľnosti. Všetci nám nejakým spôsobom ubližujú. Čo môžeme urobiť na oplátku? Žehnaj im a prerušíš toto prekliatie.

 1. Nevylievaj svoje pocity.

Urečnenú dušu diabol ľahšie napáda. Vylievaj svoje pocity len Pánovi. Pamätaj, že dobrí i zlí duchovia počujú, čo nahlas hovoríš. Pocity sú prchavé. Pravda je kompas. Vnútorné spomienky sú duchovným brnením.

 1. Ak ťa niekto karhá, ostaň v tichosti.

Väčšina z nás bola už niekedy pokarhaná. Nedokážeme to nijako kontrolovať, ale môžeme kontrolovať naše odpovede. Potreba mať neustále pravdu nás môže zaviesť k démonickým pasciam. Boh pozná pravdu, tak to nechaj. Ticho je obranou. Diabol môže použiť sebaospravedlňovanie, aby nám podrážal nohy.

 1. Nepýtaj sa na názor každého, ale len na názor svojho spovedníka. Buď k nemu úprimný a jednoduchý ako dieťa.

Jednoduchosť života dokáže vyháňať démonov. Čestnosť je zbraňou, ktorá porazila Satana, On je klamár. Keď klameme, vchádzame do jeho tábora a on sa nás bude snažiť ešte viac zviesť.

 1. Nenechaj sa odradiť nevďačnosťou.

Nikto nechce byť považovaný za samozrejmosť. Ale keď sa stretneme s nevďakom alebo necitlivosťou, môže nás to ťažiť. Odolaj všetkému tomu pocitu odradenosti, pretože nikdy nie je od Boha. Je to jedno z najviac efektívnych pokušenia diabla. Vďačnosť vo všetkom ti vylepší deň.

 1. Neskúmaj zo zvedavosti cesty, po ktorých ťa vediem.

Potreba poznať a vedieť o svojej budúcnosti je pokušenie, ktoré viedlo príliš veľa ľudí do spárov špiritistov a čarodejníkov atď. Vyber si cestu viery. Rozhodni sa dôverovať Bohu, ktorý ťa povedie cestou do neba. Vždy odolávaj duchu zvedavosti.

 1. Keď nuda a znechutenie porážajú tvoje srdce, uteč od seba a skry sa v mojom srdci.

Ježiš prináša to isté posolstvo už druhýkrát. Teraz sa odvoláva na nudu a nečinnosť. Predtým v denníku povedal svätej Faustíne, že diabol najľahšie láka duše, ktoré sú nečinné. Dajte si pozor na nečinnosť, duch letargie alebo apatie je od diabla. Nečinné duše sú ľahkou korisťou pre démonov. Zver sa do záležitostí Boha.

 1. Nemaj strach v boji. Samotná odvaha často zastrašuje pokušenia a tie sa nás neodvážia napadnúť.

Strach je druhou najčastejšou taktikou diabla (pýcha je prvá). Odvaha ho zastrašuje. Uteká pred vytrvalou odvahou, ktorá stojí na Ježišovi, na skale. Všetci ľudia bojujú, ale Boh je naša istota.

 1. Vždy bojuj s hlbokým presvedčením, že som s tebou.

Ježiš poučuje kláštornú sestru, aby bojovala istotou. Môže tak urobiť, pretože Kristus ju sprevádza. Kresťania sú povolaní bojovať istotou proti všetkým démonickým taktikám. Diabol sa pokúša terorizovať duše, tak vytrvaj v tomto démonickom terorizme! Volaj na Ducha Svätého po celý deň.

 1. Nenechaj sa viesť vlastným pocitom, pretože nie vždy je pod tvojou kontrolou. Ale všetky zásluhy spočívajú vo vôli.

Všetky zásluhy spočívajú vo vôli, lebo láska je aktom vôle. V Kristovi sme úplne slobodní. Musíme si vybrať, rozhodnutie k dobrému alebo zlému. Pre koho žijeme?

 1. Vždy buď závislá na nadriadených, a to i v najmenších veciach.

Kristus tu dáva rady smerom k náboženskému rádu. Ale my všetci máme Pána ako nášho Najvyššieho. Závislosť od Boha je zbraňou duchovného boja, pretože nemôžeme vyhrať sami. Ohlasovanie Kristovho víťazstva nad zlom je súčasťou učeníctva. Kristus prišiel poraziť smrť a zlo. Oslavujme ho za to!

 1. Nebudem vám klamať vyhliadkami na pokoj a útechu. Naopak, priprav sa na veľký boj.

Svätá Faustína trpela fyzicky i duchovne. Bola pripravená na veľké boje v milosti Božej, ktorá ju zachovala. Kristus nám jasne v písme hovorí, aby sme boli pripravení na veľké boje, aby sme sa obliekli do Božieho brnenia a odolali diablovi. Buďme preto vždy ostražití a rozlišujme.

 1. Vedz, že si na veľkej scéne, kde sa na teba pozerá celé nebo i zem.

Aké posolstvo nám dáva život? Čo z nás vyžaruje – tieň svetla, tma alebo len nejaká šeď? Spôsob, akým žijeme, priťahuje viac svetla alebo viac tmy? Ak sa diablovi nepodarí uvrhnúť nás do temnoty, snaží sa nás ponechať vo vlažnosti, ktorá sa Bohu nepáči.

 1. Bojuj ako rytier, aby som ťa mohol odmeniť. Nebuď príliš ustráchaná, pretože nie si sama.

Pánove slová k svätej Faustíne sa môžu stať naším sloganom: Bojuj ako rytier! Kristov rytier pozná dobre príčinu, pre ktorú bojuje, a ušľachtilosť svojho poslania. Pozná tiež kráľa, ktorému slúži, a s požehnanou istotou víťazstva bojuje až do konca, aj za cenu vlastného života.  Ak mladá, nevzdelaná, jednoduchá poľská mníška, spojená s Kristom, môže bojovať ako rytier, aj my kresťania môžeme urobiť to isté. Pravda vždy zvíťazí.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Duchovný boj púštnych otcov, Duchovný boj a rozlišovanie duchov, Mocní v boji. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.