“Modlitba je pozdvihnutie mysle a srdca k Bohu“ (Sv. Ján Damascénsky). Modlitba je počúvaním Boha, hovorí k Bohu a miluje Boha. V katechizme katolíckej cirkvi nájdeme citáciu sv. Terézie z Lisieux: „Modlitba je pre mňa túžbou srdca; je to jednoduchý pohľad na nebo, je to výkrik uznania a lásky objímajúci súd aj radosť.“ (2558).

Sv. Alfonz odhodlane zdôrazňoval dôležitosť modlitby v týchto výstižných slovách: „Ten, kto sa dobre modlí, bude spasený; ten, kto sa nemodlí, bude prekliaty.“ Inými slovami, modlitba je vecou života a smrti, spasenia alebo zatratenia. Svätý Augustín nám dáva svetlo týmito jednoduchými, ale hlbokými slovami: „Kto sa dobre modlí, žije dobre; kto dobre žije, dobre zomiera; a všetko je v poriadku pre toho, kto dobre zomrie.

Preto sa navzájom povzbudzujme, aby sme modlitbu brali vážne a využili týchto desať tipov, ako si vytvoriť silný, dynamický a plodný modlitebný život. Uvedomme si, že na tom závisí naše spasenie a spasenie mnohých ďalších duší!

1. Prosme o milosť

Svätý Augustín hovorí, že pred Bohom sme všetci žobráci. Svätý apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom hovorí, že v skutočnosti nevieme, ako sa modliť. Dobrá správa: Duch Svätý sa modlí za nás, aby sme mohli povedať: „Abba, Otče“ (Rim 8). Obráťme sa na Ducha Svätého a prosme ho o dar modlitby a o túžbu po modlitbe. Prosme Ježiša: „Pane, nauč nás modliť sa!“ Toto bola žiadosť apoštolov a Ježiš ich (aj nás) naučil Otče náš. Aj Máriu! Ona nás tiež chce naučiť modliť sa. Vo svojich zjaveniach nás vždy nabáda k modlitbe, najmä k modlitbe ruženca.

2. Vyčistite si okná duše

Často sa nemôžeme dobre modliť, pretože naše životy, naše mysle a naše svedomie nie sú v poriadku pred Bohom. Inými slovami, poškodili sme alebo sme dokonca úplne prerušili naše priateľstvo s Ježišom. Prečo si nevykonať dobrú spoveď, nevyčistiť okno, nevyčistiť svedomie, neobnoviť priateľstvo s Pánom a potom v modlitbe hovoriť s Ním ešte dôvernejšie. 

3. Čas

Modlitba môže byť veľmi náročná, preto musíme jednoducho obetovať Bohu priestor, aby mohol konať v našich životoch. Všetci máme isté zvyky – stravovanie, hygiena, práca a mnoho ďalších! Ten najlepší zo zvykov, ktorý si môžeme vytvoriť, je zvyk modlitby. Ak je to možné, podobne ako Ábel, darujme Pánovi to najlepšie ovocie. To znamená nájsť si čas, aby sme sa mohli pomodliť čo najskôr. V Evanjeliu podľa Marka čítame, že Ježiš vstal pred úsvitom a bol pohrúžený do modlitby. Skorá ranná modlitba, ranná hodina, „hodina sily“ vám dá svetlo, povzbudenie a silu počas celého dňa. Vyskúšajte to a nikdy nebudete ľutovať!

4. Miesto

V skutočnosti sa môžeme kedykoľvek a kdekoľvek modliť a používať akékoľvek slová, ktoré chceme (alebo aj žiadne slová!). Dôrazne sa však odporúča, aby sme si našli čas a miesto na modlitbu. Najlepším miestom na modlitbu by bola zjavne tichá prítomnosť pred Najsvätejšou sviatosťou, pretože Ježiš je tam skutočne prítomný. To však z dôvodu rodinných okolností nemusí byť možné. A tak musíme nájsť nejaké pokojné miesto, kde nás nebude v modlitbe nikto rušiť. Možno v pokoji našej izby. Ježiš hovorí, aby sme šli do svojej komôrky a modlili sa. Možno tiež postaviť malú domácu svätyňu a modliť sa tam – so sochami, obrazmi Ježiša a Márie, sviečkami a kadidlom. Je dobré vytvoriť si atmosféru, ktorá podporí modlitbu. Nájdime si čas a miesto!

5. Materiály, ktoré nám pomôžu modliť sa

Veľká sv. Terézia z Ávily, “učiteľka modlitieb”, povedala, že nikdy nevojde do chvíle modlitby bez knihy, ktorá by jej pomohla do nej vstúpiť. Mali by sme urobiť to isté! Najlepšia z modlitebných zdrojov je samozrejme Biblia, samotné Božie slovo; a evanjeliá sú samotným centrom a srdcom Biblie. Vstúpte s otvorenosťou a štedrosťou srdca do modlitby so slovami Samuela, ktorý počul Božie slovo v chráme: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva …“ Prineste si dobrú modlitebnú knihu! Nikdy by sme nemali podceňovať modlenie sa nahlas. Veľký sv. Anton Claret potvrdil, že prijal mnoho milostí, keď sa modlil nahlas v recitovanej modlitbe.

Čo je to vokálna alebo recitovaná modlitba? Je to modlitba, ktorú recitujeme svojimi slovami, rozjímame o nej v mysli a vychutnávame si ju v našich srdciach. Niektoré z tradičných recitovaných modlitieb sú Otče nášZdravas’ MáriaSláva Otcu, modlitba k nášmu anjelovi strážnemu, či vyznanie viery. Dobrá modlitebná kniha však určite obsahuje aj modlitby k svätým, novény a prípravu na dôležité sviatky, modlitby s cieľom pripraviť sa na omšu, poďakovať za omšu a mnoho ďalších. Nakoniec si zaobstarajme malú brožúru napísanú sv. Alfonzom „Návštevy Najsvätejšej sviatosti“ alebo 15 minút času s Ježišom v Najsvätejšej sviatosti. Inými slovami, pripravme sa, aby sme sa modlili k Pánovi. Keď nás Boh v modlitbe jednoducho pohne, aby sme sa s ním spontánne rozprávali, ako by hovorili dvaja priatelia alebo zaľúbenci, môžeme knihu odložiť a jednoducho sa s ním rozprávať.

6. Obrazy

Ide o správne použité obrázky (či ikony) na rozhovor s Bohom, Máriou, anjelmi a svätými. Katolícka cirkev veľmi podporuje používanie svätenín, medzi ktoré patria maľby alebo sochy Ježiša, Márie, anjelov a svätých. Zjavne sa im neklaniame, ale ctíme si toho, koho zastupujú! Rodina je “domácou cirkvou” a “domácim kostolom”. Každá rodina by mala mať svoju malú svätyňu, modlitebný kútik, modlitebný priestor, o ktorom každý vie, že je to konkrétne miesto určené na stretnutie s Pánom!

7. Prečítajme si o modlitbe

Sv. Terézia z Ávily nedovolila vstúpiť do kláštora ženám, ktoré nevedeli čítať. Nebola to diskriminácia, ale skôr múdrosť, pretože svätí si z osobnej skúsenosti veľmi dobre uvedomujú skutočnosť, že človek sa dokázal veľa naučiť o duchovnom živote – konkrétne o modlitbe – jednoduchým trávením času v čítaní. Čo by si mal človek prečítať? Dnes žijeme v zlatej dobe literatúry. Nikdy predtým nebolo v nej toľko zmätku. Nikdy však nebolo k dispozícii toľko informácií a dobrého duchovného čítania. Niekoľko návrhov na čítanie o modlitbe: Katechizmus katolíckej cirkvi, časť IV., Úvod sv. Františka Saleského do zbožného života, kniha sv. Alfonza Liguouri: Modlitba, veľký prostriedok spásy a všetky diela sv. Terézie z Ávily, ktoré sa venujú modlitbe (Život, Vnútorný hrad a Cesta dokonalosti). S dielami svätých a cirkevnými učeniami nič nepokazíme!

8. Duchovné vedenie

Svätá Faustína Kowalská trvala na nájdení primeraného duchovného vedenia, aby človek mohol napredovať v duchovnom živote, rásť v modlitbe a v svätosti života. Keď stúpame v duchovnom živote, diabol sa oslabuje vo svojich pokušeniach. Na prekonanie mnohých prekážok a ťažkostí v našom modlitebnom živote sa odporúča určité pravidelné duchovné vedenie! Sv. Terézia z Ávily by nikdy nevytrvala vo svojej reforme karmelitánskeho rádu, ak by sama nemala kompetentné duchovné vedenie uprostred neustálych skúšok, trápení a satanských zásahov, ktoré zažívala!

9. Duchovné cvičenia sv. Ignáca

Rovnako ako v čomkoľvek inom v živote, úspech si vyžaduje len čas, úsilie, dobrú vôľu a vytrvalosť. Modlitba nie je prirodzeným konaním, ale skôr prácou alebo spoluprácou s Bohom v milosti. Čas, dobrá vôľa a neustále úsilie sú nevyhnutné pre úspech v modlitbe. Mnohí sú povolaní vystúpiť k vrcholu a do výšav mystickej modlitby vo svojom duchovnom živote, ale jednoducho sa vzdajú, lebo ich postretnú prekážky. Sv. Terézia hovorí, že musíme mať pevné odhodlanie, aby sme sa nikdy nevzdali modlitby. Ukázalo sa, že Ignaciánske duchovné cvičenia sú najúčinnejšie! Celý mesiac s Pánom alebo dva týždne alebo klasické 8-dňové exercície, ak to nie je možné potom 4-dňové, alebo možno na začiatok len dvojdňový víkend Ignaciánskych duchovných cvičení. Spiritualita sv. Ignáca sa prispôsobí. Cvičenia môžu byť uliate na mieru, prispôsobené podľa osoby, miesta, duchovnej úrovne a kultúry jednotlivca. Za posledných 500 rokov sa ukázalo, že tieto exercície a spiritualita boli najúčinnejšie pri formovaní svätých, ako boli Ignác, František Xaverský, Peter Canisius, Robert Bellarmine, Isaac Joques a Jean Brebeuf, Peter Claver, Alberto Hurtado, Roque González, John Berchmans a Alojz Gonzaga, keď chceme menovať aspoň niekoľkých…

10. Mária a ruženec

Aká krásna modlitba a tak potešujúca srdce Matky Božej a tiež vysoko odporúčaná svätými, Cirkvou a pápežmi. V ruženci sú kombinované rôzne formy modlitby: recitovaná modlitba, mentálna modlitba alebo meditácia, rozjímanie a afektívna modlitba – modlitba srdca. Pápež Pavol VI. nazval ruženec „súhrnom celého evanjelia“ – života nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Znakom a mottom oblátov Panny Márie je „Maria cogita, Maria invoca!“ – čo znamená „Pomysli na Máriu a zavolaj Máriu!“ Nikdy nemôžeme zísť z cesty, pretože Mária nás vždy nasmerúva na Ježiša, ako máme zaznamenané v jej posledných slovách, ktoré povedala na svadobnej hostine v Káne: „Urobte čokoľvek, čo vám povie!“ Až keď sa dostaneme do neba, skutočne úplne pochopíme, ako nám Mária pomáhala svojou prítomnosťou, aby sme sa vyhli hriechu, obrátili sa na Ježiša, zažili v našich dušiach vnútornú sladkosť; a to všetko kvôli jej tichému, nežnému, ale stálemu a silnému príhovoru! Mária, Matka a Učiteľka, pomôž nám oceniť dôležitosť hlbokého priateľstva s Ježišom v modlitbe, aby bol naším pokladom na celú večnosť!

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: 100 modlitieb k anjelom, 33 modlitieb k sv. Rite, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.