Dohrou súboja lásky medzi Bohom a dušou je víťazstvo lásky. Duša si po mnohých trestoch znášaných s láskou, keď je mimo tela a mimo sveta, nesmierne cení Boha, najvyššie Dobro, najvyššiu svätosť, najvyššiu dobrotu, a Boh ju víta s nekonečnou láskou v objatí nevýslovnej radosti. Duša dosiahla nebeskú vlasť, raj, na celú večnosť.

Žiadna ľudská myseľ si nedokáže predstaviť alebo opísať ohromnú radosť z blaženej hodiny, keď duša očistená odčinením letí do neba, čistá, ako keď ju Boh stvoril, a šťastná, že je navždy zjednotená so svojím najvyšším Dobrom v oceáne šťastia a pokoja.

Žiadne pozemské prirovnanie nie je dostatočné na to, aby nám dalo nahliadnuť skutočnosť.

Vyhnanec, ktorý sa vracia do vlasti po dlhých rokoch neprítomnosti, ktorý znovu uvidí rodnú krajinu a opojený radosťou objíma najbližších pri opätovnom získaní slobody a pokoja; chorý človek, ktorý po úplnom uzdravení znovu vstúpi do izieb svojho domu a pokračuje v pokojnom, aktívnom živote, nám nemôžu poskytnúť ani bledý obraz o slávnom a radostnom návrate duše k Bohu a o večnej radosti zo života, ktorý už nemôže stratiť.

Predsa sa pokúsime vytvoriť si predstavu toho svetla, aby sme sa povzbudili sväto žiť, aby sme prijali bolesti života v dokonalej jednote s Božou vôľou, aby sme rozmnožili naše zásluhy a využili všetky bohatstvá, ktoré nám Ježiš dáva v Cirkvi. Samotná intenzita bolestí v očistci nám môže naznačovať niečo o intenzite radosti duše, ktorá po vyslobodení vstupuje do neba, pretože každá pozemská radosť sa meria bolesťou. Nepociťujeme sviežosť pohára studenej vody, ak nie sme smädní; nasýtenosť z chutného jedla, ak nie sme hladní; radosť z pokojného odpočinku, ak nie sme unavení. Podobne duša, ktorá je vo večnom a trýznivom očakávaní šťastia, s láskou k Bohu, ktorá rastie a mocnie postupne, ako sa očisťuje, keď sa dostane na koniec očisťovania, sa na milujúce Božie pozvanie povznesie k nemu. Je piesňou vďaky za bolesti, ktoré si vytrpela, vďačnejšia než chorý človek, ktorý vyzdravel, za bolesti, ktoré mu spôsobil chirurg.

Tento úryvok pochádza z knihy Kto zomrie, uvidí, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.