Pokušenie je diablov bežný spôsob konania (1Jn 3,8–10). Satan je pokušiteľ (1Sol 3,5) a tak ako podnecuje v nás pád, má na nás neustále priamy vplyv, aby sme odmietali milosti a dopúšťali sa hriechov. Pokušenie je to, čo máme všetci spoločné.

Nie všetky pokušenia pochádzajú z diabolského vplyvu. Z prvotného hriechu pramení predovšetkým slabosť našich schopností. Sami od seba si totiž môžeme vytvoriť hriešne návyky. Úplne bez diablovho vplyvu. Telo a svet poskytujú množstvo pokušení. Exorcisti učia, že zlí duchovia nemôžu čítať naše myšlienky, ale pozorovaním nášho správania môžu čítať naše slabosti. Diabol nás pokúša hrešiť niekoľkými spôsobmi: podvodom, obviňovaním, pochybnosťou, zvádzaním a provokáciou. To sú spôsoby, ako nás chce znepokojiť a zariadiť okolnosti tak, aby nás podnietili k spáchaniu smrteľných hriechov pýchy, chamtivosti, hnevu, závisti, žiadostivosti, obžerstva a lenivosti.

Vo svojej vynikajúcej knihe Diabol, akého nepoznáme, o. Louis Cameli hovorí o štyroch bežných spôsoboch diabolského pokušenia. Nimi sú podvod, rozdelenie, odklon a odradenie. K tomu by sme mohli pridať aj vzďaľovanie sa, ničnerobenie, neposlušnosť a duplicitu.

Cieľom pokušenia je navnadiť nás k spáchaniu hriechu. Ak zhrešíme, zodpovednosť je na nás, nie na diablovi, pretože milosť vždy postačuje na to, aby sme hriechu zabránili. Odporom a odsúdením týchto nasledujúcich taktík pokušenia sa tak môžeme vyhnúť hriechu.

Obviňovanie
Diabol veľmi často používa u kresťanov obviňovanie (Zjv 12,10). Šikanuje nás slovami: „Si nikto, nie si dobrý a nič neznamenáš. Pozri sa, čo si urobil – zničil si manželstvo (alebo rodinu alebo kariéru). Zlyhal si.“ V manželstvách, v ktorých mal jeden z manželov mimomanželský pomer, môže diabol obviňovať taktiež verného z manželov slovami: „Ty si svojho manžela dohnal k milostnému pomeru.“ Alebo, ak sa dieťa stane zločincom, môže vás pokúšať: „Zlyhali ste ako rodičia“. Preto nám svätý Ignác radí, aby sme prinášali pokušenia do svetla modlitby, spovede alebo ho duchovne nasmerovali.

Provokácia, dráždenie
V knihe Jób máme príklad, ako diabol pokúšal Jóba vzdať sa a úplne si zúfať. V takom prípade je Jóbova manželka hlasom toho Zlého: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána a zhyň!“ (Jób 2,9). V rodine sa môžeme navzájom nenápadne alebo okato provokovať. Dieťa môže podkopávať dôveru rodičov tým, že sa bude snažiť svojich súrodencov vyprovokovať, aby porušovali rodičovské pravidlá. Jeden člen rodiny môže druhého naviesť na užívanie drog alebo na pozeranie pornografie či doviesť ku krádeži a klamstvu. Častým prostriedkom na vyvolanie vzbury proti rodine a Bohu je televízia.

Klamstvo
 „Vrah… od začiatku…, luhár a otec lži“ (Jn 8,44), „satan, zvodca celého sveta“ (Zjv 12,9) je ten, skrze ktorého vstúpili do sveta hriech a smrť a jeho definitívnou porážkou bude celé stvorenie oslobodené „od skazy hriechu a smrti“. „Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého“ (1Jn 5,18-19). KKC, 2852

Démoni klamú ľudí falošnými sľubmi: „Budeš ako Boh.(Gen 3,5). Diabolská taktika je skresľovaním reality: dobré sa vykresľuje ako zlé a zlé sa tvári ako dobré. Pravda a lož sa prekrúcajú. Svätý Peter v Písme nerozlišuje ani tak medzi dobrom a zlom, ako skôr medzi pravdou a lžou. Zdôrazňuje, že Kristových učeníkov je potrebné „ustanoviť“ v pravde (2Pt 1,12), aby boli chránení pred diablom, otcom všetkých klamstiev.

Pochybnosť
Medzi pokušeniami k nedôvere môžu patriť jemné až intenzívne pochybnosti o sebe, Bohu, Cirkvi atď. Viera, ako sa dozvedáme v Písme, hýbe Božie srdce a poskytuje zaistenie ochrany. Nevera je nebezpečný duchovný stav, ktorý by mal dôjsť k modlitbe za uzdravenie. Koreňom neviery je niekedy démonická lož. „Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.(Hebr 3,12).

Rozdelenie
Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.(Mt 12,25). Démoni sa vytrvalo snažia rozdeliť manželov, deti, širokú rodinu, kolegov a Cirkev. Semená sváru zasieva do našich životov. Rozlišujme teda zdroj rozdelenia. V rodine si vážte jednotu, nie rozdelenie. Dajte si pozor na vzťahy s ľuďmi, ktorí vás vzďaľujú od rodiny, od Boha alebo od Cirkvi. Zostávajte blízko členov svojej rodiny, ktorí majú protikladné názory na politiku, podnikanie a náboženstvo. Pochopia z vášho konania, že milujete Krista a Cirkev. Spája nás túžba po dobre každého z nás. V časoch radostí a trápení nás spája láska.

Démoni iniciujú alebo prehlbujú rozdelenie v rodinách. Vyčistite teda zamorený vzduch. Démoni sú duchovia: počujú, čo hovoríme. Opatrnosť jazyka prináša rodinám veľké výhody. Čistota srdca nás chráni pred nepríjemnými udalosťami a tvrdými súdmi.

Odklon
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.(Lk 21,34). V niektorých prípadoch si môžeme všimnúť, ako zlí duchovia podkopávajú dobro manželstva a rodiny zvádzaním k svetským praktikám (workoholizmus) alebo závislosťami (pornografia, alkohol atď.). Všetky tieto narušujú povinnosti človeka vo vzťahu k rodine. Zlí sa snažia prekaziť Božie volanie, načasovanie alebo plán pre rodiny. Vediac, že dobrých ľudí nebude lákať zjavné zlo, nás zlí duchovia často zvádzajú k tomu, aby sme si vybrali menšie dobro alebo okamžité uspokojenie. Diabolské odklonenia nám môžu brániť v plnení nášho poslania, a to všetko na úkor blízkych.

Vzďaľovanie sa
Objavujú sa pokušenia vzďaľovať sa od Boha, rodiny, priateľov a spoločenstiev. Patria sem pokušenia ducha osamelosti, o ktorom sa hovorí aj v Písme. Rozdiel medzi pokušeniami vzďaľovania sa a rozdelenia je v tom, že môžete byť naklonení k nejakému človeku (nerozdeľovať sa), ale napriek tomu nás láka izolovať sa, odpútať sa, nasadiť si masku, skryť svoj skutočný stav bytia a vyhýbať sa komunite. Ak sa dištancujete od láskyplných vzťahov, môžete vytvoriť prázdnotu, ktorú sa démoni budú snažiť zaplniť.

Zničenie
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.(Jn 10,10). Cieľom démonického zvádzania je zničiť rodiny, manželstvá, zbožné priateľstvá, dobré skutky a sväté úmysly. V niektorých prípadoch boli rehoľníci a rehoľníčky, ktorí istý čas žili svoje povolanie, démonicky napádaní až kým neopustili zasvätený život.

Neposlušnosť
Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.(Ef 2,1–2). To, že nás démoni pokúšajú k neposlušnosti, je iba chabé označenie. Neposlušnosť a pýcha sú ako dve strany jednej mince. Dajte si pozor, keď vás pokúša k neposlušnosti voči zákonnej a vieroučnej autorite, akými sú Božie prikázania a morálne učenie Cirkvi. Neposlušnosť odviedla mnoho duší preč od Cirkvi k okultizmu alebo démonizmu.

Duplicita
Ale vaša reč nech je “áno – áno,” “nie – nie”. Čo je navyše, pochádza od Zlého.(Mt 5,37). Byť duplicitný znamená byť dvojaký, dvojtvárny, nerozhodný. Všetci poznáme politikov, ktorí tvrdia, že sú katolíci, zatiaľ čo zákonmi prijímajú protikatolícke rozhodnutia. V niektorých rodinných prípadoch tento démonický problém pochádza z duplicity jedného z manželov, ktorý vedie dvojitý život (napríklad mimomanželský vzťah). Diabol pozoruje kresťanov, ktorí sa ráno zbožne modlia v kostole, a potom idú domov alebo do práce, kde konajú úplne opačne ako kresťan.

Odradenie
Slovo acedia pochádza z gréckeho slova, ktoré v podstate znamená „je mi to jedno“. Letargia k Bohu a duchovnému životu spôsobená únavou, preťažením alebo sklamaním je bežným pokušením. Púštni otcovia o tomto jave hovorili ako o „poludňajšom diablovi“. Odradenie tlmí vieru, nádej, lásku, radosť, štedrosť a úsudok. Otcovia učili, že skľúčenosť je najnebezpečnejším zo všetkých pokušení, pretože bráni pokroku smerom k cieľu byť s Bohom a dosiahnuť večný život. Mnoho prípadov vyslobodenia sa začína v hlboko zakorenenom a paralyzujúcom odradení.

Odrádzanie nemá v domácnosti miesto. Každý milovaný človek ťaží z povzbudenia. Diabol preto neustále odrádza, aby ľudí doviedol do miesta temnoty. Modlime sa pre to v domácich cirkvách a bojujme proti odrádzajúcim slovám a skutkom. 

zdroj: CatholixExchange

Tip na knihu: Duchovný boj púštnych otcov, Diabolské posadnutia a exorcizmus, Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria, Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.