Svätí sú veľkými Ježišovými milovníkmi. Žili svoj život na zemi a teraz sú v nebesiach a milujú Boha vo večnosti. Ponúkame krátky zoznam toho, čo niektorí svätci povedali pod vplyvom nesmiernej lásky k Najsvätejšej Eucharistii. Ponúkame aj desať kľúčov na odomknutie drahokamov, ktoré vám pomôžu milovať Eucharistiu ešte viac!

Meditujme o ohni svätých a Eucharistii:

  • “Sväté prijímanie je najkratšia a najbezpečnejšia cesta do neba.” (sv. Pius X.)
  • “Keby anjeli mohli žiarliť na ľudí, bolo by to z jedného dôvodu: sväté prijímanie.” (sv. Maximilián Kolbe)
  • “Jeden deň s Eucharistiou vám prinesie viac pre oslavu Boha ako celý život bez nej.” (sv. Peter Julian Eymard)
  • “Ako milujem sviatky! … Obzvlášť milujem procesie na počesť Najsvätejšej sviatosti. Akú radosť prežívam, keď môžem hádzať kvietky k Božím nohám! … Nikdy som nebola tak šťastná, ako keď som videla, že sa moje ruže dotýkajú posvätnej monštrancie.” (sv. Terezka)
  • “Keď sa pozriete na svätý kríž, pochopíte, ako nás vtedy veľmi miloval Ježiš. Keď sa pozriete na svätú hostiu, pochopíte, ako veľmi nás miluje Ježiš teraz.” (sv. Matka Tereza z Kalkaty)
  • “Z Eucharistie prúdi sila pre kresťanský život a horlivosť zdieľať tento život s ostatnými.” (sv. Ján Pavol II.)
  • “Toto je chlieb večného života, ktorý živí podstatu vašej duše.” (sv. Ambróz)
  • “Čím dlhšie zostanete bez prijímania, tým viac bude vaša duša slabšia a nakoniec sa stanete nebezpečne ľahostajnými.” (sv. Ján Bosco)
  • “Eucharistia je zavŕšením celého duchovného života.” (sv. Tomáš Akvinský)

Ponorme sa do desiatich zlatých kľúčov, ktoré dokážu otvoriť nespočetné poklady klenotov a pomôžu nám získať veľké milosti a požehnania cez Ježišove najväčšie dary pre celý svet, akými sú svätá omša a sväté prijímanie, Jeho telo, krv, duša a božstvo!

Viera

Prosme Pána o väčšiu vieru vo vznešené tajomstvo Najsvätejšej Eucharistie. Povedzme so svätým Tomášom: “Môj Pán a môj Boh.” A tak sa môžeme modliť ako človek evanjelia: “Pane, verím, ale posilňuj moju vieru!”

Návšteva

Zvyknite si čo najčastejšie navštevovať kostol, kde je vystavená k úcte Najsvätejšia sviatosť. Povzbuďme sa slovami: “Kedykoľvek zbadám kostol, zastavím sa, aby som navštívil Pána, aby keď zomriem, nemusel mi povedať: ’Kto to je!’” Priatelia sa bežne stretávajú, aby sa porozprávali. A tak aj vy si vychutnajte vzájomnú spoločnosť. Ježiša by sme mali navštevovať a často s ním hovoriť “z očí do očí”.

Duchovné prijímanie

Duchovné prijímanie je veľmi odporúčané sv. Alfonzom Liguourim a pápežom Benediktom XVI. Ten radí vo svojom dokumente “Sacramentum Caritatis”, aby sme ho často praktizovali. Môžeme tak robiť jednoduchým spôsobom a tak často, ako naše srdce zatúži. Môžeme vysloviť jednoduchú modlitbu: “Ježišu, verím, že si skutočne prítomný vo svätostánku v podobe tela, krvi, duše a božstva. Teraz Ťa síce nemôžem prijať sviatostne, ale príď aspoň duchovne do môjho srdca.” Potom vstúpme do svojho srdca a ďakujme, chváľme ho a zamilujme si Pána, ktorý duchovne prichádza do našej duše. To nám pomôže rozdúchať plamene lásky k nášmu eucharistickému Pánovi.

Prečítajte si 6. kapitolu Jánovho evanjelia

Jánovo evanjelium v šiestej kapitole má tri časti: Ježiš rozmnožuje chleby, chodí po vode a potom podáva vznešenú rozpravu týkajúcu sa Eucharistie. V skutočnosti je to eucharistické proroctvo. Je známe ako “Rozprava o chlebe života”. Ježiš sľubuje, že nám dá Chlieb života. Nepochybne zdôrazňuje, že naše spasenie závisí od jedenia Jeho Tela a pitia Jeho Krvi, a tak nás odkazuje na sväté prijímanie. Prečítajte si a meditujte o tejto silnej kapitole Jn 6.

Pätnásť minút

Pred rokmi vyšla malá brožúrka s názvom “Pätnásť minút”. Je to malý klenot, kde Ježiš povzbudzuje čitateľa, aby vstúpil do jednoduchého, ale hlbokého rozhovoru s ním. V podstate chce byť Ježiš naším najlepším priateľom a pozýva nás, aby sme mu otvorili aj tie najtajnejšie tajomstvá nášho srdca, pretože iba on ich dokáže skutočne pochopiť. On s nami precíti rany a navštívi tajné zákutia v našom srdci. Prečítajte si túto meditáciu a modlite sa cez tieto slová pred Oltárnou sviatosťou.

Svätá hodinka

Zvyknite si robiť každodennú svätú hodinku pred Najsvätejšou sviatosťou. Sami pocítite, ako sa váš život premieňa, ak vytrváte. Veľký služobník Boží, arcibiskup Fulton J. Sheen, ktorý svoju svätú hodinku vykonával verne viac ako päťdesiat rokov, ju nazval hodinou sily.

Ozdobte kostol a Eucharistiu

Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. (Mk 14, 3). Fulton Sheen poukazuje na to, že je to symbolické gesto lásky a pozornosti, ktoré by sme mali prejaviť tak, že ozdobíme a skrášlime naše chrámy a príbytky, kde zostáva Ježiš.

Svätá omša a sväté prijímanie

Samozrejme, najväčším počinom je oslava svätej obety v omši. Najvyšším gestom, ktoré môže ľudská bytosť dosiahnuť, je sláviť omšu a prijímať sväté prijímanie s vierou, oddanosťou, úctou a vážnosťou, ale najmä so zanietenou láskou.

Kedykoľvek je to možné, choďte každý deň na omšu. Príďte skôr, aby ste sa mohli pripraviť. Ponúknite svoje vlastné súkromné úmysly. Zúčastnite sa svätej omše úplne, aktívne a vedome. Prijmite sväté prijímanie, ako keby to bolo vaše prvé a zároveň posledné sväté prijímanie a iba sväté prijímanie. Buďte mimoriadne vďační za vieru v takéto vznešené tajomstvá! Nenáhlite sa z kostola po omši, akoby vám horelo pod nohami! Skôr strávte nejaký čas po svätej omši, aby ste vzdávali vďaky Ježišovi za taký úžasný dar. V skutočnosti slovo “Eucharistia” znamená vďakyvzdanie. Aký je to úžasný darček a je pre nás zadarmo! Jedinou podmienkou je živá viera a srdce pretekajúce láskou k Ježišovi, najláskavejšiemu zo všetkých!

Hlavné ciele

Pamätajte na štyri hlavné ciele alebo účel obety svätej omše:

Adorácia. Primárnym účelom svätej omše je úcta k Bohu Otcovi obetovaním Ježiša prostredníctvom moci Ducha Svätého.

Kajúcnosť. Naše srdcia by mali byť naplnené ľútosťou, pokorou a pokáním z našich mnohých hriechov. Je dobré, keď obetujeme omšu a sväté prijímanie ako náhradu za naše hriechy, za hriechy našich rodín ako aj za nápravu hriechov celého sveta. Hovorme: “Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.”

Vďakyvzdanie. Všetko, čo máme v tomto živote – s výnimkou vlastných hriechov – je čistým darom od Boha. Preto by sme mali byť vďační za všetko a hojne vzdávať za to vďaky. Modlime sa so žalmistom: “Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.” (Ž 107,1)

Prosby. Inými slovami by sme sa mali horlivo prihovárať v modlitbách za mnohé potreby sveta: svet ako celok, za cirkev, obrátenie hriešnikov, chorých, zomierajúcich, za osobné potreby rodiny, duše v očistci, a oveľa viac.

Eucharistický misionár

Ako Mária prijala Ježiša v Zvestovaní a rýchlo priniesla Ježiša k svojej príbuznej Alžbete, tak by sme mali aj my priniesť Ježiša k druhým a iných k Ježišovi. To sa dá urobiť veľmi konkrétne – povzbudzovaním takýchto stratených ovečiek, ktoré by sme mali sprevádzať divočinou späť do ovčinca.

Nájdime si čas, spôsob, vyviňme úsilie a iniciatívu pozvať nejakú stratenú dušu späť do kostola k Pánovi. Dúfajme, že on alebo ona si budú môcť vykonať sviatosť zmierenia a prijať Pána do svojho srdca cez sväté prijímanie. Milujúci Boh Otec ich skryje do svojho milujúceho objatia. Toto všetko sa môže stať, ak jednoducho dôverujete Bohu a prevezmete iniciatívu, aby ste ich privítali späť! Boh je tak milujúci a dobrý! Zdieľajte dobrú zvesť celému svetu!

Tip na knihu: 21 spôsobov adorácie, Moc každodennej svätej omše, 7 tajomstiev Eucharistie, Duša Kristova, posväť ma, 15 minút s Ježišom