Už raní kresťania skutočne priznávali Petrovo prvenstvo medzi apoštolmi. Ide o nesporný fakt, pretože v prvých storočiach neexistovali prípady, keď by kresťania popierali Petrov primát a v tomto zmysle aj nástupníctvo ďalších rímskych biskupov na Petrovom stolci.

sv. Klement Alexandrijský (r. 200): Peter je vyvolený, prvý z prvých, prvý z učeníkov, za ktorého sám Spasiteľ zaplatil svojou smrťou.

sv. Tertulián (r. 211): „Pamätajte, že Pán tu zanechal kľúče Petrovi a skrze neho Cirkvi, ktorá ich zasa ponesie s každým, kto ich bude chcieť mať pri sebe, ak by bol vypočúvaný alebo bude vyznávať svoju vieru.

List Klementa Jakubovi (r. 221): Je ti známe, môj Pane, že Šimon Peter bol pre skutočnú vieru a najbezpečnejší základ svojej doktríny odlíšený tak, aby bol skalou Cirkvi. Preto sám Ježiš svojimi pravdivými ústami vymenoval Petra – prvé ovocie nášho Pána, prvého z apoštolov, toho, komu ako prvému zjavil Otec svojho Syna a ktorému Kristus v dobrej vôli požehnal!

Sv. Órigenes (r. 248): Ak by sme sa mali pozorne venovať evanjeliu, mali by sme vo vzťahu k oným veciam, ktoré sa vzťahujú na Petra … cítiť veľký rozdiel a dôležitosť vo veciach, ktoré Ježiš povedal Petrovi v porovnaní s inými [apoštolmi].

Sv. Cyprián (r. 251): „Petrovi sa dáva primát, čím sa dokazuje, že existuje len jedna Cirkev a jedna stolica.

Sv. Cyril Jeruzalemský (r. 350): „Peter je prvým a najdôležitejším apoštolom a ako je hlavou apoštolov, tak je aj strážcom kľúčov nebeského kráľovstva”.

Sv. Efraim Sýrsky (r. 351): „Ty [Peter] si hlavou fontány, z ktorej pramení moje učenie; ty si hlava mojich učeníkov … Vyvolil som si ťa, aby si bol prvorodený v mojom úrade, aby si ako dedič mohol byť správcom mojich pokladov.

Sv. Hieronym (r. 393): „Jeden z dvanástich bol zvolený za hlavu, aby odstránil každú príležitosť na rozdelenie!“ Sv. Hieronym tiež v roku 396 nazval Petra „vodcom apoštolov“.

Sv. Augustín (r. 411): Medzi týmito [apoštolmi] si Peter takmer všade zaslúži zastupovať celú Cirkev. Skrze zastupovanie Cirkvi, ktoré len on mal, si zaslúži počuť: ‘Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva!’

Koncil v Efeze (r. 431): „Vodcom celej viery, hlavou apoštolov, je požehnaný Peter, apoštol … On je knieža a hlava apoštolov, stĺp viery a základ katolíckej cirkvi.

Pápež Lev I.: „Náš Pán Ježiš Kristus dal zvrchovanú moc požehnanému Petrovi, hlave všetkých apoštolov, a od neho ako od hlavy si želá, aby jeho dary prúdili do celého tela tak, aby každý, kto sa odváži odstúpiť od Petrovej pevnej skaly pochopil, že nemá nijakú účasť či podiel na božskom tajomstve … Medzi najsvätejšími apoštolmi, hoci boli podobní, existovalo isté rozlíšenie moci … Všetci si boli pri výbere rovní, ale iba jednému bolo dané, aby mal prednosť pred ostatnými.

Tip na knihu: Novéna k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, Benediktov čas. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.