Malí pastieri z Fatimy opísali, ako sa cítili pri zjavení anjela a uviedli rozdiely medzi touto skúsenosťou a zjaveniami Panny Márie.

Rok pred zjavením Panny Márie z Fatimy sa deťom zjavil anjel. Povedal o sebe, že je anjelom mieru a Portugalským strážnym anjelom. Tieto zjavenia, ktoré sa uskutočnili pri troch rôznych príležitostiach v roku 1916, sa považujú za vstupnú cestu do mariánskeho zjavenia vo Fatime v roku 1917.

Účelom troch zjavení anjela bolo pripraviť duše troch malých pastierov – Františka, Lucie a Hyacinty – na chvíľu, kedy Panna Mária s nimi bude hovoriť. Takto nám posolstvo anjela pomáha lepšie pochopiť túto udalosť, najmä keď oslavujeme jej 100. výročie. Aj keď je pravda, že zjavenie anjela je príprava na zjavenie Panny Márie, treba poznamenať, že samotná Lucia vo svojich spomienkach uvádza, že zjavenie anjela malo vplyv na duše detí, ktoré boli iné od zjavení Panny Márie.

Keď hovoríme o anjelských zjaveniach, píše, že „sila prítomnosti Boha bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer úplne nás zničila. Zdá sa, že nás aj dlhodobo zbavila využívania našich telesných zmyslov. Počas týchto dní sme vykonávali naše práce vonku, akoby boli vedené tou istou nadprirodzenou bytosťou, ktorá nás viedla k tomu, aby sme ich robili. Mier a šťastie, ktoré sme cítili, boli obrovské, ale celkom vnútorné, pretože naše duše sa úplne sústredili na Boha. Fyzické vyčerpanie, ktoré nás prekonalo, bolo tiež skvelé.“

Podľa Lucie boli dojmy, ktoré zanechala Panna Mária; „rovnaká vnútorná radosť, rovnaký pokoj a šťastie, ale namiesto tohto fyzického vyčerpania prišla určitá rozsiahla čulosť. Namiesto tohto zničenia v Božskej prítomnosti, jasavá radosť, namiesto prekážok, keď hovorila, jasné nadšenie v komunikácii. ”

7 silných účinkov na dušu a zmysly detí:

  • Slová anjela sú pevne vryté v mysli malých pastierov;
  • pri zjavení anjela je nadprirodzený pocit intenzívny a Božia prítomnosť je dôverne cítená;
  • zjavenie anjela má fyzické účinky;
  • anjel im komunikuje pravdy bez toho, aby ich musel vysielať ústne alebo nejako zvláštne;
  • prítomnosť anjela odhaľuje nezvyčajnú krásu;
  • anjel ich inšpiruje, aby nasledovali jeho príklad;
  • vnútorná radosť a pokoj.

Slová anjela

V čase anjelských zjavení mala Hyacinta 6 rokov, Lucia 9 rokov a František 8 rokov. Avšak anjelské slová napriek nášmu nízkemu veku boli tak vtlačené do našej mysle, že sme ich nikdy nezabudli” (z Luciiných spomienok ). Tento efekt alebo dojem, ktorý opísala sestra Lucia, je veľmi dôležitý pre pochopenie a ocenenie spôsobu, akým anjeli pôsobia na ľudské bytosti: osvetľujú ľudské mysle a zároveň ich posilňujú; A toto posilnenie sa deje už iba prítomnosťou alebo blízkosťou anjela.
V tomto smere svätý Tomáš Akvinský používa nasledujúci príklad: „To, čo je menej horúce, sa stáva horúcejším za prítomnosti toho, čo je horúcejšie, takže sila intelektu nižšieho anjela je posilňovaná vyšším anjelom, ktorý k nemu vzhliada.“ Toto je výchovná úloha anjelov a robí nás rastúcimi v čnostiach, posilnením nášho porozumenia. A ak svätí anjeli posilnia naše chápanie, démoni urobia opak: spôsobujú tmu v našom vnímaní, takže je ťažké pochopiť a konať podľa právd, ktoré poznáme.

Nadprirodzený pocit v Božej prítomnosti

Nadprirodzený pocit je intenzívny a prítomnosť Boha je dôverne cítená. Pokiaľ ide o prvé zjavenie anjela, sestra Lucia si spomína, že „nadprirodzená atmosféra, ktorá nás obklopovala, bola taká intenzívna, že sme ešte dlhú dobu nevedeli o našej existencii a zostali v tej istej pozícii, v ktorej nás anjel opustil, neustále opakujúc rovnakú modlitbu. Prítomnosť Boha bola taká intenzívna a úprimná, že sme ani nemali snahu hovoriť medzi sebou. Nasledujúci deň sme ešte cítili, že naše duše obklopuje atmosféra, ktorá sa len postupne rozptýlila.“

Niečo podobné sa stalo pri druhom zjavení, pri ktorom Lucia spomína, že anjel ich nechal v nadprirodzenom prostredí”. Počas tretieho zjavenia, v ktorom boli malí pastieri prepravovaní nadprirodzenou mocou, „sila Božej prítomnosti bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer úplne zničila.”

Tento dojem nás vedie k pochopeniu, že strážny anjel nie je roztomilý malý anjel”, ako napríklad v rôznych umeleckých stvárneniach, ktorým by sa niekedy možno zdal. Anjeli sú silné osobnosti a mali by sme mať pred nimi veľký postoj rešpektu a úcty, pretože nám prinášajú Božiu prítomnosť a konajú ako jeden Boží zástup. Anjeli sú obrazom svetla, pretože sú ponorení do Božieho svetla, ktoré kontemplujú. Preto sila, ktorú anjeli prinášajú, je silou dobroty a lásky, ktorá nám zároveň umožňuje robiť všetky dobré veci. Podobne, prítomnosť svätých anjelov prináša dôsledky v podobe Božieho vplyvu na všetko stvorenie a na každú bytosť zvlášť, najmä na ľudské bytosti.

Fyzikálne, fyzické  účinky

Zjavenie anjela má fyzické účinky. Na rôznych miestach rozpráva Lucia túto skutočnosť a hovorí, že po zjavení zotrvali v tej istej pozícii, v ktorej ich nechal anjel, a nebolo ľahké, aby o tom slobodne vôbec hovorili. Nasledujúci dialóg, ktorý uvádza Lucia, odhaľuje: „Keď sme sa rozprávali o anjelovi, neviem čo to bolo, že sme sa cítili tak nevysvetliteľne.“ Hyacinta povedala: „Neviem, čo cítim. Nemôžem hovoriť, ani spievať, ani hrať, ani nemám silu robiť čokoľvek.“ „Ani ja neviem,“ odpovedal František.

Ale čo mám na mysli? Anjel je oveľa prekrásnejší než všetko. Zamyslite sa nad ním. „Počas tretieho zjavenia bola prítomnosť nadprirodzeného oveľa silnejšia.“ Po mnoho dní František ani nedokázal hovoriť. Neskôr povedal: „Vidieť anjela ma robí veľmi šťastným, ale zlé je to, že potom nie sme schopní nič urobiť. Nemohol som ani chodiť. Neviem, čo sa so mnou dialo.“

Tento účinok nám ukazuje, že anjel nikdy nežiada nič pre seba. Nechce, aby sme sa dostali do povrchnosti alebo druhoradých detailov. Anjeli nás vždy vedú k Bohu a robia to so všetkou silou, aby nás orientovali jedine na podstatu, a tou je Boh. Pravá, autentická prítomnosť anjelov nám prináša jednoduchosť bez miesta na extravaganciu alebo zvučné slová bez zmyslu alebo obsahu. Nepoužívajú žiadne zložité pojmy o Bohu, ale skôr nás inšpirujú k pokore a prísnej poslušnosti. Anjeli si uvedomujú dôležitosť mlčania, pretože prostredníctvom ticha dokážeme rozpoznať hodnotu času a našu zodpovednosť za každé slovo, ktoré hovoríme.

Komunikujúca pravda

Anjel deťom komunikuje pravdy bez toho, aby ich musel vysielať ústne alebo inak špeciálne. Počas druhého zjavenia, v ktorom anjel ukázal Lucii, Hyacinte a Františkovi hodnotu obete, pochopili nielen túto hodnotu, ale tiež pochopili; kto je Boh, ako ich miluje a chce byť milovaný, aká vysoká je hodnota obete a ako mu je príjemná, a ako vo svojej reakcii na obete, obrátil mnohých hriešnikov. Podľa toho, čo bolo povedané v prvom z týchto bodov, anjeli môžu osvietiť a posilniť ľudské chápanie, ale pri pohľade na súčasný bod vidíme, že anjeli tiež zvyšujú ľudské poznanie k Božím veciam.

Nezvyčajná krása

Prítomnosť anjela odhaľuje bezkonkurenčnú krásu.

Katechizmus Katolíckej cirkvi, číslo 330, potvrdzuje, že anjeli odhaľujú nádheru Božej slávy.

V knihe Exodus 23,21 čítame, že tieto duchovné bytosti nesú v sebe meno Boha.

Súkromní učitelia

Anjel deti inšpiruje, aby nasledovali jeho príklad. Počas zjavení anjela malí pastieri opakujú gestá a slová anjela: preberajú rovnaký postoj – kľačia na zemi, recitujú modlitby, ktoré ich anjel učí. Anjeli môžu byť považovaní za súkromných učiteľov, ktorých má každý človek na ceste k svätosti. Musíme teda opakovať to, čo nás učí, a nie iba mechanicky. Už bolo vyššie spomenuté, že keď anjeli osvietia, posilňujú a zvyšujú naše chápanie, ovplyvňujú tiež našu vôľu tým, že nám ukazujú, čo je dobré.

Radosť a mier

Majú vnútornú radosť a pokoj. V skutočnosti sú to aspekty správneho rozpoznávania duchov: diabol nás opúšťa plných smútku a starostí, zatiaľ čo svätí anjeli nás nechávajú s pocitom šťastia a pokoja, pretože vedú dušu k tomu, čo je dobré, a to milovať Boha a zjednocovať sa s ním. Zjavenia anjela v Portugalsku sú teda hodnotnou katechézou, pokiaľ ide o mocnú úlohu nášho strážneho anjela v našich životoch a v našom raste vo svätosti.

Tip na knihu: Anjeli vo videniach veľkých mystičiek, 100 modlitieb k anjelom