… Ježiš, Ty máš meno najkrajšie, Ježiš, počuješ moje volanie.

Aj takto môžeme vzývať nádherné meno Ježiš a jeho volaním uzdravovať svoje srdce. Meno Ježiš je to najsladšie, najsvätejšie, pretože ho vyslovil sám Boh Otec skrze svojho anjela, keď sa zjavil vo sne Jozefovi. To jeho meno bolo vryté do Otcovho srdca už od počiatku sveta. Ono sa stalo znakom nášho vykúpenia spolu s krížom. Každý z nás má vlastné pomenovanie Ježiša Krista. Niektorí ho voláme Pane alebo Kráľ môj, iní zasa Milovaný Spasiteľ či jednoducho Ježišu. Vo svätom písme však nachádzame veľké množstvo pomenovaní Toho, o ktorom vlastne celá Biblia hovorí od prvých kníh či už v podobenstvách alebo priamo.

Tu je niekoľko z nich: 

Všemohúci – „Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci..“ Zjv 1,8

Alfa a Omega – „Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ Zjv. 22,13

Zástanca – „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.“1Jn 2, 1

Pôvodca a zavŕšiteľ viery – „s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.“Hebr 12,2

Autorita – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: “Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“Mt 28,18

Chlieb života – „Ježiš im povedal: “Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Jn 6,35

Milovaný Syn Boží – „A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.” Mt 3,17

Ženích – „Ježiš im povedal: “Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ Mt 9,15

Uholný kameň – „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“ Ž 118,22

Záchranca – „a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.“ 1 Sol 1: 10

Verný a Pravdivý – „Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň – a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje.“ Zjv 19, 11

Dobrý pastier – „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ Jn 10,11

Veľký veľkňaz – „Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania.“  Hebr 4,14

Hlava Cirkvi – „Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi.“ Ef 1,22

Svätý služobník – „A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.” Sk 4,29 -30

Ja som – “Ježiš im povedal: “Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.” Jn 8,58

Emanuel – „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ Iz 7,14

Nevýslovný dar – „Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.“ 2 Kor 9,15

Sudca – „A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych.“ Sk 10,42

Kráľ kráľov – „Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.” Zjv 17,14

Baránok Boží – „Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: “Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ Jn 1,29

Svetlo sveta – „A Ježiš im zasa povedal: “Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.”“ Jn 8,12

Lev z Júdovho kmeňa – „A jeden zo starcov mi povedal: “Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.”“Zj. 5: 5

Pán všetkého – „Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: “Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.“ Flp 2,9-11

Prostredník  – „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš,“ 1 Tim 2,5

Mesiáš – „On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: “Našli sme Mesiáša,” čo v preklade znamená Kristus.“ Jn 1,41

Mocný – „Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.“ Iz 60,16

Ten, ktorý oslobodzuje – „Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“ Jn 8,36

Naša nádej – „Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,.“ 1 Tim 1,1

Pokoj – „Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo,“ Ef 2,14

Prorok – „Ježiš im povedal: “Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.” Mk 6,4

Obranca – „Som presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme.“ Jób 19,25

Zmŕtvychvstalý Pán – „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.“ 1Kor 15,3-4

Skala – „a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.“ 1Kor 10,4

Zmierna obeta za naše hriechy – „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ 1Jn 4,10

Spasiteľ – „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ Lk 2,11

Syn človeka – „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ Lk 19,10

Syn Najvyššieho – „On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, “Lk 1,32

Najvyšší Stvoriteľ pred všetkým – „lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.“ Kol 1,16-17

Vzkriesenie a život – „Ježiš jej povedal: “Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ Jn 11,25

Brána – „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ Jn 10,9

Cesta – „Ježiš mu odpovedal: “Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Jn 14,6

Slovo – „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Jn 1,1

Pravý vinič – „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.“ Jn 15,1

Pravda – „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Jn 8,32

Víťaz – „Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.“  Zjv 3,21

Zázračný radca, Mocný Boh, večný Otec, Knieža mieru – „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. “ Iz 9,5

To všetko … a ešte oveľa viac je Ježiš…

Drahý Bože, pomôž nám zamerať sa na najväčší dar, ktorý dostávame od Teba nielen tieto dni, ale po celý rok. Ďakujeme Ti, že si poslali svojho jediného Syna, aby sme mohli byť skrze neho spasení. Skrze mocné meno Ježiš. Amen

Tip na knihu: Tajomstvá Starého zákona, Uzdravený mocou Ježiša, 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.