Prečo máme neustále tendenciu porovnávať sa s ostatnými? Mnohí nechceme hrať takúto porovnávaciu hru, avšak stáva sa to. Predtým, než rozpoznáme takúto situáciu, vnútorne sa premeriame, aby sme na základe toho premerali niekoho iného. Po pozorovaní a nazhromaždení niekoľkých skutočností si podľa vlastných noriem stanovujeme výsledok, ktorým si vyslovíme rezultát, že sme horší alebo lepší ako iný.

Porovnávanie je otrasná hra. Ježiš nás v písme varuje, aby sme sa touto cestou nepúšťali, zvlášť keď máme na mysli naše nábožné správanie. V Evanjeliu sv. Lukáša (18,9-14) Ježiš hovorí podobenstvo niektorým, ktorí boli presvedčení o svojej vlastnej spravodlivosti a z výšky pozerali na všetkých ostatných.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: “Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.” Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: “Bože, buď milostivý mne hriešnemu.” Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.”

Táto vlastnosť nevychádza z úplnej podstaty človeka. Rozhodne sa však nehráme porovnávaciu hru s cieľom cítiť sa neschopný. Ľudia majú tendenciu porovnávať sa s ostatnými kvôli vlastnej neistote. Dúfame totiž, že sa budeme cítiť lepšie, keď budeme vyššie či vpredu. Tiež sa porovnávame kvôli našej konkurenčnej alebo perfekcionistickej povahe – máme túžbu byť správnym, dokonalým, alebo len lepším ako iní ľudia. Žiaľ, porovnanie len zriedka vedie k pokore, ktorou by sme potešili Boha a On by nás tak chránil od neustáleho stresu premeriavania si ostatných, či už by boli bývali pred alebo za nami.

Predstavujeme vám štyri spôsoby, ako sa prestať porovnávať s ostatnými (a nájsť pokoj a spokojnosť s tým, akí sami sme):

Sme zázračne a úžasne stvorení.

Žalm 139,14 nám hovorí: “Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.” Musíme si uvedomiť, že sme jedinečným stvorením Boha. Keď odovzdáme svoje srdce a vôľu do jeho rúk, môže nás formovať a premieňať presne na to, čím chce, aby sme boli. Takže keď sa začneme cítiť nehodne a pocítime pokušenie porovnávať sa, ticho zašepkajme modlitbu poďakovania Bohu za to, že nás urobili takými, akí sme.

Všetci máme rôzne silné a slabé stránky.

Možno sme už niekedy počuli názor, že vždy bude niekto chudší, bohatší a lepšie vyzerajúci než my, takže si budeme musieť na to zvyknúť. Táto veta skrýva v sebe hlbokú pravdu. Bez ohľadu na to, ako sa snažíme, vždy bude niekto o niečo lepší než my. Takže keď začneme cítiť potrebu porovnávania, musíme hneď využiť príležitosť praktizovať pokoru. Aj toto si môžeme vyprosiť jednoduchou modlitbou: Ďakujem ti, Nebeský Otče, že ma v mojej slabosti posilňuješ. Pomôž mi spoliehať sa na Teba a Tvoju moc, skôr než hľadať niekoho, kto sa zdá byť slabším než ja, aby som sa cítil silnejší. Inšpirujme sa slovami sv. Pavla apoštola: ale on mi povedal: “Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.” A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; Iebo keď som slabý, vtedy som silný. (2Kor 12,9-10)

3. Lepší kompliment než porovnanie

Keď si všimneme rodičov, ktorí dokážu zvládnuť svoje deti na verejnosti lepšie ako my, nezapájajme sa do pátrania po dôvodoch, ako to asi tak dokážu (nepracujú?, sú bohatí?, mali snáď bohatých rodičov?). Namiesto toho ich obdarujme komplimentmi. Predstavte si ženu, ktorá je na tom istom vrchole kariéry a vedľa nej inú ženu s tou istou kariérou, ale vyzerá lepšie, je chudšia a možno mladšia. Namiesto toho, aby tá prvá na ňu civela a začala ju nenávidieť za to, aká je, rýchlo môže povedať: “Som na tej istej pozícii, ale teda v tomto vyzeráš oveľa lepšie. Dobrá práca.” Úprimný úsmev na tvári navyše k tomu môže zabiť sebaľútosť, ktorá by tak mohla vzniknúť v srdci z dôvodu, že niekto je mladší či chudší. Pravdivé komplimenty smerom k iným nám bránia v sťažovaní si a kultivovaní kritického ducha vo vlastnom vnútri.

4. Spoliehajte sa skôr na Boží názor než na názor iných.

Naša vlastná neistota často spôsobuje, že sa porovnávame s ostatnými a hľadáme spôsob, ako sa cítiť lepšie. Ale čo ak by sme sa spoliehali na Boží názor smerom k nám než, ako by sme mali počúvať naše vlastné názory alebo názory iných. Ak niekto chváli niekoho, kto nespravil ani polovicu toho, čo ste urobili vy, v pokoji poďakujte Bohu, že vidí do vášho srdca a pozná všetky vaše skutky, celú prácu a celé pozadie. Ak sa niekto chváli svojimi vlastnými schopnosťami, nezačnite porovnávať jeho talenty s vašimi. Namiesto toho si v tichosti povedzte: “Na tom, Bože môj, nezáleží. Pomôž mi, aby som bol nadovšetko spokojný s Tvojím hodnotením.” Niekedy si musíme povedať, čo si máme myslieť, aby sme nedovolili našim myšlienkám vydať sa nesprávnym smerom. Každý z nás je zázračne a úžasne stvorený. Ak sme v Kristovi, Boh nás vidí dokonalých v Kristovi. To znamená, že sme meraní Božím metrom, nie svojím vlastným či metrom iných.

Modlitba

Pane, prosím, pomôž mi nájsť vlastnú istotu v Tebe a Tvojom pohľade na mňa, a nie vo vlastnom porovnávaní s inými. Daruj mi skromné srdce, ktoré bude pozerať len na Teba a daruj mi poznanie, že okrem Ježiša, neexistuje nič, čím by som na Teba zapôsobil. Namiesto toho, aby som sa porovnával s ostatnými, pomôž mi porovnávať sa s Ježišom a potom sa spoliehať na Tvoju moc, ktorou ma posilníš v snahe podobať sa na Neho a už na nikoho iného. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Milovaná taká, aká si, Odvážna v Bohu, Plná Božia výzbroj. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.