Katolíci sa každý rok snažia odpovedať na starú otázku: Čo by som mal robiť počas pôstu? Za svojho pôstneho duchovného vodcu si zvolíme pápeža Františka. Má pre nás niekoľko skvelých nápadov!

Tu je 10 z jeho najlepších:

#1 … Zbavte sa lenivej závislosti na zle
Pôstne obdobie je silným obdobím, zlomom, ktorý môže spôsobiť zmenu a obrátenie v každom z nás. Všetci sa musíme zlepšiť a zmeniť k lepšiemu. Pôst nám pomáha zanechať staré návyky a lenivú závislosť od zla, ktoré nás iba klame a zotročuje. (Generálna audiencia, 5. marec 2014)

#2 … Urobte niečo, čo vás bude bolieť
Pôst je vhodný čas na odmietanie. Urobili by sme dobre, keby sme si položili otázku, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli a obohatili druhých svojou vlastnou chudobou. Nezabúdajme, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia nejde o skutočné sebazapieranie. Nedôverujem charite, ktorá nič nestojí a nebolí. (Pôstne posolstvá, 2014)

#3 … Nezostaňme ľahostajnými
Ľahostajnosť voči nášmu blížnemu a Bohu predstavuje pre nás kresťanov skutočné pokušenie. Každý rok počas pôstu si musíme znovu vypočuť hlas prorokov, ktorí k nám volajú a šteklia naše svedomie. Boh nie je ľahostajný k nášmu svetu. On nás tak miluje, že dal svojho Syna za našu spásu. (Pôstne posolstvá, 2015)

#4 … Modlite sa: pretvor naše srdce podľa srdca svojho!
Počas tohto pôstu teda všetci, bratia a sestry, prosme Pána: „Fac cor nostrum secundum cor tuum“ Pretvor naše srdcia podľa svojho srdca (Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu). Týmto spôsobom získame srdce pevné a milosrdné, pozorné a veľkorysé, srdce, ktoré nie je uzavreté, ľahostajné či srdce, ktoré by sa mohlo stať korisťou rozširujúcej sa ľahostajnosti. (Pôstne posolstvá, 2015)

#5 … Pristupujte k sviatostiam
Pôst je časom, keď môžeme vnímať Krista, ktorý nám slúži, aby sme sa zasa my viac podobali Jemu v službe iným. Stáva sa to vždy, keď začujeme Božie slovo a prijímame sviatosti, najmä Eucharistiu. Stávame sa tým, Koho prijímame: Telom Kristovým. (Pôstne posolstvá, 2015)

#6 … Modlitba
Pozrite na to množstvo rán, ktoré nás zranili a mohli nám pritom zatvrdiť srdce. Sme povolaní ponoriť sa do mora modlitby, mora nekonečnej Božej lásky, aby sme zakúsili jeho nežnosť. Pôstne obdobie je časom modlitby, intenzívnejšej modlitby, predĺženejšej, vytrvalejšej, schopnejšej prijímať potreby bratov; je časom príhovornej modlitby, keď sa prihovárame u Boha za mnohé situácie chudoby a utrpenia. (Homília, 5. marec 2014)

#7 … Pôst
Musíme si dávať pozor, aby sme nepraktizovali len formálny pôst alebo taký, ktorý nás v skutočnosti iba “uspokojí”, teda taký, ktorý v nás zanecháva dobrý pocit. Pôst má zmysel, ak vyzýva našu bezpečnosť a zároveň vedie k určitým benefitom pre ostatných, ak nám pomáha kultivovať štýl dobrého Samaritána, ktorý sa skláňa k svojmu bratovi v núdzi a stará sa o neho. (Homília, 5. marec 2014)

#8 … Almužna
Zbytočnosti sa dnes stávajú súčasťou každodenného života, v ktorom sa všetko kupuje a predáva. Všetko sa počíta a meria. Almužna nám pomáha zažiť slobodné dávanie, čo vedie k oslobodeniu od posadnutosti k majetníctvu, od strachu zo straty toho, čo máme, od smútku človeka, ktorý nechce zdieľať svoje bohatstvo s ostatnými. (Homília, 5. marec 2014)

#9 … Pomoc chudobným
V chudobných a odvrhnutých vidíme Kristovu tvár. Cez lásku a pomoc chudobným preukazujeme, ako milujeme Krista a slúžime mu. Naše úsilie je tiež zamerané na ukončenie zneucťovania ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a zneužívania vo svete, pretože tieto sú často príčinou biedy. Keď sa moc, luxus a peniaze stanú modlami, dostanú sa nad potrebu spravodlivého rozdelenia bohatstva. Naše svedomie sa preto musí zmeniť na spravodlivosť, rovnosť, jednoduchosť a spoločné zdieľanie. (Pôstne posolstvá, 2014)

#10 … Evanjelizácia
Pán nás žiada, aby sme sa stali radostnými ohlasovateľmi tohto posolstva milosrdenstva a nádeje! Je vzrušujúce zažiť radosť zo šírenia tejto dobrej správy, zdieľania pokladu, ktorý nám bol zverený, potešenia zlomených sŕdc a ponúknutia nádeje našim bratom a sestrám, ktorí prežívajú temnotu. (Pôstne posolstvá, 2014).

Pravdepodobne nebudeme môcť urobiť veľké kroky vpred vo všetkých týchto oblastiach. Namiesto toho si môžeme vybrať pár, v ktorých vynikneme. Skúsme nájsť praktické spôsoby, ako rásť v láske k Bohu a k svojmu blížnemu.

zdroj: catholicsinpakistan.org

Tip na knihu: Uzdravujúci pôst duše, Duchovný boj púštnych otcov, Bezstarostný pôst. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.