“Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené Jeho Sväté meno, nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek …” Na konci Svätej hodinky, keď je Najsvätejšia Sviatosť vystavená k úcte, nám udeľuje kňaz alebo diakon takéto požehnanie. Eucharistia je sám Ježiš.

Potom, pred uložením Najsvätejšej Sviatosti do svätostánku, predsedajúci vyzve ľud, aby chválil Boha. Svätý Ignác z Loyoly v duchovných cvičeniach hovorí, že primárnym cieľom našej existencie na zemi je chváliť Boha a zachraňovať nesmrteľné duše. V tomto krátkom zamyslení by sme chceli vyzvať všetkých, aby si osvojili zvyk prijímať požehnanie, pretože oni sami sú požehnaním pre Boha, pre iných a pre celé stvorenie. Nech je váš život, slová, prítomnosť a činy neustálym požehnaním pre tento svet dnes, zajtra a po celú cestu do večnosti.

Rôzne formy požehnania v našich životoch

#1 – Pri prebudení sa – hneď sa prežehnajte
Po prebudení by sme mali urobiť ako prvé znamenie kríža so slovami: „V mene Otca a Syna i Ducha Svätého.“ Denne by to malo byť prvé gesto a prvé slová hneď po prebudení!

Sv. Ján Mária Vianney zdôrazňuje: „Kto začína dobre, dobre skončí.“ Začnite svoj deň Božím požehnaním, žite Božím požehnaním a ukončujte svoj deň chválou a požehnaním od Boha!

#2 – Požehnanie jedla
V našich domovoch musíme uchovať tú krásnu tradíciu našich rodičov a starých rodičov. Aj keď je to veľmi jednoduché gesto, je veľmi dôležité: prežehnajte sa a požehnajte jedlo pred tým, než budete jesť. Týmto vyjadrujeme Bohu veľkú vďaku za všetko, čo nám dal zo svojej nekonečnej štedrosti a dobroty. Požehnaním jedla v rodine tiež pozývame Ježiša, aby sa posadil s nami k stolu. Aká veľká prítomnosť! Aký úžasný hosť!

#3 – Rodičia, žehnajte vašim deťom
Rodičia by si mali každý večer zvyknúť požehnať svoje deti skôr, než zaspia. To oni sú povolaní požehnávať svoje deti, ako aj byť pre nich požehnaním. Otec je povolaný byť kňazom rodiny. Preto by mal každú noc žehnať svojim deťom. Ešte lepšie je, keď mama a otec požehnajú svoje deti svätenou vodou – bude to ešte silnejšie požehnanie! Dokonca aj diabli sa boja správneho použitia svätenej vody!

#4 – Kňazské požehnanie
Deň po mojom vysvätení do kňazstva (25. mája 1986) som mal jedinečné privilégium, keď misionárky Matky Terezy spievali na mojej prvej omši v našej farnosti Sant’Elena. Po omši ma mníšky pozvali do kláštora, ktorý bol vzdialený necelú míľu od seminára. Po príchode otvorili dvere a prijali mňa a a moju rodinu s veľkou radosťou. Bolo tam asi 70 mníšok. Uprostred týchto mníšok sa ku mne priblížila menšia a staršia mníška. Pokľakla si a prosila o moje požehnanie. Bola to Matka Tereza z Kalkaty. To ja som si chcel v tom momente kľaknúť, aby ma požehnala. No ona trvala na tom, že si ona pokľakne, a pokorne prosila o požehnanie. So strachom a chvením som odovzdal jedno z mojich prvých kňazských požehnaní svätej Matke Tereze z Kalkaty.

Prečo táto veľká žena kľačala? Viera! Vďaka prítomnosti kňaza mala veľkú vieru v prítomnosť a požehnanie Ježiša. Aj keď my ako kňazi nie sme hodní takého vznešeného a ušľachtilého povolania, Boh nás stále volá. Slovami svätého Augustína sme iným Kristom prostredníctvom udelenia kňazskej vysviacky.

#5 – Omšové požehnanie 
Na konci slávenia svätej omše by sme sa mali ukloniť a prosiť o požehnanie Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého – spolu s požehnaním kňaza. Prosme vždy o Božie požehnanie, ale najmä v súvislosti s najväčšou modlitbou – svätou omšou!

#6 – Požehnanie Svätej hodiny
Ako sme uviedli v tomto článku, ďalším hlavným okamihom na získanie požehnania je kontext Svätej hodiny. Svätá hodina končí benedikciou. Slovo „benedikcia“ pochádza z latinčiny a v skutočnosti znamená požehnanie! Kňaz (alebo diakon) pozdvihuje monštranciu nad ľudom Božím a udeľuje Ježišovo požehnanie. Je to ten istý Ježiš, ktorý žil pred 2000 rokmi v Galilei. Je to ten istý Ježiš, ktorý uzdravil slepých, chorých, očistil malomocných, dal ochrnutým silu a dokonca kriesil mŕtvych. Keď kňaz udeľuje toto mimoriadne požehnanie samotného Ježiša, mali by sme byť veľmi pozorní, aby sme chválili Ježiša, ďakovali Mu, prosili o odpustenie za naše hriechy a o jeho najhojnejšie milosti.

#7 – Požehnanie náboženských predmetov
Keď si zaobstarávame náboženské predmety, mali by sme ich čo najskôr nechať požehnať kňazom alebo diakonom. Ružence, škapuliare, obrázky, medaily, sochy, náboženské maľby Ježiša, Márie a svätých, kríže či voda – to všetko môže kňaz požehnať. S týmito náboženskými predmetmi by sa malo zaobchádzať s rešpektom, pretože boli požehnané. Noste ich pri sebe. Napríklad škapuliar, ruženec, medailu, obrázky v peňaženke. V žiadnom prípade nie sú kúzlom na privolanie šťastia, ale pripomínajú nám Božiu svätú prítomnosť v každodennom živote na našich cestách. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme premýšľali o Bohu, hovorili s Bohom a milovali ho. Toto sú sväté pripomenutia. Využime ich.

#8 – Svätá Eucharistia
Najväčšie gesto, ktoré môžete na zemi vykonať, je byť účastný na svätej omši a prijímať sväté prijímanie – Telo, Krv, Dušu a Božstvo Ježiša – „Najsvätejšieho zo svätých“. Robme to čo najčastejšie, aby sme dostali najhojnejšie požehnania. Najväčším požehnaním je sám Ježiš!

#9 – Urobte svoj život požehnaním pre ostatných
Potom, čo ste prijali Pána Ježiša do samotného srdca vašej bytosti, choďte s horúcou túžbou skutočného misionára. Uložte si vo svojom srdci Božie požehnanie a prineste ho, kamkoľvek pôjdete a komukoľvek, s kým sa stretnete a koho vám Boh položí do cesty. Boh je najväčším požehnaním. Boh vás požehnal najhojnejšie. Teraz je čas, aby ste vy boli požehnaním celému svetu. Požehnaním ste, buďte požehnaním pre ostatných!

#10 – Požehnanie Panny Márie
Keď Svätá Alžbeta privítala Pannu Máriu počas jej návštevy, sv. Ján Krstiteľ zajasal od radosti. Svätá Alžbeta zasiahnutá Duchom Svätým oslovila Pannu Máriu týmito inšpiratívnymi, vznešenými a nesmrteľnými slovami: „Blahoslavená si medzi ženami a blahoslavený je plod tvojho lona …“ (Lk. 1, 42) Potom Panna Mária v chvále (Lk 1:48) zopakovala slová požehnania, keď povedala: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.

Preto, ak sa skutočne chceme naučiť umeniu žiť požehnaný život a žehnať iných, obráťme sa na Najsvätejšiu Pannu Máriu a prosme ju o modlitby a požehnanie v tomto živote a po celú večnosť! Nech je na príhovor Márie pochválená Najsvätejšia Trojica, požehnaná a uctievaná. Amen!

zdroj: CatholicExchange (orig.)

Tip na knihu: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, Pane, príď mi na pomoc, 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.