Tento krátky článok nás všetkých povzbudí túžbe vyrásť v našom modlitbovom živote a hľadať prostriedky na rast, ale predovšetkým zotrvávať v tejto najdôležitejšej činnosti – pretože naša spása, spása našich rodín a blízkych a spása celého sveta závisí od mužov a žien, ktorí sa rozhodli odovzdať svoj život do modlitby, ktorá je kľúčom do neba.

1. Túžim po modlitbe

Musíme sa modliť za pevnú túžbu modliť sa viac a lepšie. Sv. Augustín hovorí, že každý z nás nasleduje túžby vlastného srdca. Aj iní svätí hovoria: “Musíme si vybrať predmet našej túžby a potom žiť celým svojím srdcom.” Samozrejme, cieľom našej túžby by mal byť Boh.

2. Som presvedčený o význame modlitby

Tak ako vzduch v našich pľúcach, tak by mala byť modlitba pre našu dušu.” Tak ako benzín je energiou do auta, tak aj modlitba musí byť našou duchovnou energiou. Ako orol máva krídlami, aby vzlietol, tak je to aj s modlitbou pre dušu, ktorá chce vysoko vystúpiť do mystických výšin. Tak ako hladnému a žíznivému telu poslúži jedlo a nápoj, tak aj modlitba nasýti a napojí hladnú a smädnú dušu. Žalmista to vyjadruje v týchto nádherných slovách: “Ako jeleň túži za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3. Texty k modlitbe

Svätá Terézia z Ávily, učiteľka modlitby, tvrdila, že ako začiatočníci by sme nikdy nemali vstúpiť do modlitby bez pomoci dobrej knihy. Vďaka nej si môžeme pomôcť vytvoriť tie správne myšlienky a nakoniec zapáliť srdce ušľachtilými a nebeskými inšpiráciami. Inými slovami, musíme sa vzdelávať a vychovávať v modlitbe.

4. Akým textom sa modliť?

Samozrejme, prvý a najlepší zo všetkých textov by mal byť text Biblie, Slovo Božie. V tejto knihe sa nám Boh priamo prihovára. Samotným srdcom Biblie sú evanjeliá, snáď najlepšie texty na začiatok. Vhodné sú aj žalmy, najlepšia modlitbová kniha, ktorú kedy skomponoval Duch Svätý. Práve On si pritom použil kráľa Dávida ako svoj ľudský nástroj.

5. Modlitba

Existujú metódy, ktoré nám pomáhajú učiť sa umeniu modlitby. Klasickou metódou je metóda lectio divina. Toto sú kroky:

  • Lectio – čítaj pozorne,
  • Meditacio – premýšľaj, rozvažuj Slovo Božie,
  • Contemplacio – použi vlastnú predstavivosť, aby si vstúpil do tej ktorej scény a staň sa jej súčasťou,
  • Oracio – hovor s Pánom,
  • Accio – uisti sa, že zrealizuješ plody svojej modlitby.

Táto metóda sa zdá byť neoceniteľnou pomocou po ceste modlitby.

6. Čítanie o modlitbe

Je veľa textov napísaných k modlitbe a mali by sme sa neustále vzdelávať čítaním niektorých z tých najlepších. Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC), časť IV (prejsť na stránku), je vynikajúcim nástrojom – učiteľom modlitby. Prečítajte si inštrukcie a postupujte podľa odporúčania KKC!

7. Duchovné cvičenia

Typickým časom a dôležitým miestom pre rast v modlitbe sú duchovné cvičenia. Ignaciánske cvičenia s kompetentným duchovným vodcom sú veľmi účinné už stáročia. Ak máte čas, zúčastnite sa aspoň víkendových cvičení. Najlepší spôsob, ako sa modliť, je jednoducho modliť sa. Hlavným cieľom duchovných cvičení je ísť hlbšie v modlitbe. Vyhraďte si každý rok určitý čas. Sám Ježiš pozval apoštolov, aby sa rozdelili a odpočívali – aby boli s Ním, a to je práve čas modlitby. Toto je to správne “duchovné naladenie”.

8. Vytrvajte v boji

Modlitba nie je vždy jednoduchá! Katechizmus katolíckej cirkvi prirovnáva modlitbu k zápasu. Za príklad a vzor modlitby si berie Jakubov zápas s anjelom. Svätá Terézia z Ávily stručne tvrdí: “Musíme mať rozhodné odhodlanie nikdy sa nevzdať modlitby.” Diabol urobí všetko, čo môže, aby nás oklamal a aby sme uverili, že modlitbou strácame čas a že existuje veľa ušľachtilejších a dôstojnejších možností, ktoré prevyšujú zmysel modlitby.

9. Dovoľte svojim ‘priateľom’ pomôcť vám

Takýto prístup je veľmi nápomocný pri modlitbe. Poproste priateľov, aby vám trochu pomohli. Títo priatelia sú Boží verní priatelia teraz i po celú večnosť: sú to anjeli a svätí. Oni sami prešli skúškami a sú dôkazom milosti. Rozjímajú o Bohu tvárou v tvár. Ukazujú sa ako najsilnejší sprostredkovatelia pred trónom Božím a trpezlivo čakajú na nás, aby sme k nim volali. Ich modlitby nám môžu pomôcť osvietiť našu myseľ a zapáliť našu vôľu spojiť sa s Bohom.

Tak čítajme životy svätých. Svätí sú všetci odlišní v zmysle, odkiaľ pochádzajú, z akej kultúry a akej doby. Boli hriešni a mali svoj vlastný charakter a temperament. Existuje však jeden bod, ktorý všetkých spája: MODLITBA! Nepochybne a všeobecne v každom čase a na každom mieste sa svätí muži a ženy pevne držali modlitby. Vnímali ju ako dych a život vlastnej duše a kľúč k úspechu vo svojom apoštolskom živote.

10. Duch Svätý: skrytý Majster

Svätý Pavol nám pripomína, že naozaj nevieme, ako sa modliť, ale Duch Svätý sa prihovára nevýslovnými vzdychmi, aby sme mohli povedať “Abba, Otče”. Svätá Terézia z Ávily bojovala so svojím modlitbovým životom. Jezuitský kňaz jej dal však radu, aby sa modlila k Duchu Svätému. Od tej doby sa jej život v modlitbe drasticky zlepšil. Prvá cirkevná novéna bola prípravou na Turíce a vyvrcholila zoslaním Ducha Svätého. Transformovala apoštolov na veľkých bojovníkov modlitby, na bojovníkov Krista a na veľkých svätých. Chváľte a vzdávajte vďaky Duchu Svätému – skrytému Majstrovi a Učiteľovi. Obrátiť sa môžete aj na svätého Jána XXIII., ktorý bol charakteristický svojou poslušnosťou k Duchu Svätému. Prosme o jeho príhovor.

Na záver sa obráťme na Pannu Máriu, ktorá premýšľala o Božom slove vo svojom Nepoškvrnenom Srdci. Dáva nám model modlitby. Prosme ju o milosť, aby v nás rástla túžba a láska k modlitbe, a aby náš každodenný modlitbový život rástol a my sme vytrvali v modlitbe. Svätý Augustín nás povzbudzuje týmito záverečnými slovami: “Kto sa dobre modlí, ten žije dobre. Ten, kto žije dobre, umiera dobre. A kto zomrie dobre, potom je všetko v poriadku.

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Modlitba, naša najhlbšia túžba, 14 svätých pomocníkov, Modlitby za uzdravenie a oslobodenie rodín. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.