Čo robiť v tento deň a ako ho sláviť?

V cirkevnom kalendári sa niekedy vyskytne situácia, že jeden deň na oslavu najdôležitejších právd viery “nepostačí”. A preto sa pripravujeme deväťdňovou novénou, slávime oktávy či prvé štvrtky, piatky a soboty v mesiaci. Zatiaľ čo prvé piatky a soboty v mesiaci sú dosť dobre známe a praktizované, prvé štvrtky ľudia stále neobjavili v dostatočnej miere.

Prvé štvrtky v mesiaci

Každý prvý štvrtok v mesiaci je pripomienkou toho, čo oslavujeme každý štvrtok. Tu nám pomôže teológia liturgie, ktorá túto pripomienku definuje ako anamnézu (grécka anamnéza – pripomenutie, pamiatka). Toto slovo sa môže zdať ťažké, ale ide o to, že zakaždým, keď si spomíname na niečo v liturgii, vyvstane v nás určitá pravda alebo udalosť. Kristovo spasiteľné dielo teda pokračuje na každom mieste a v každom čase. Sám Ježiš nám dáva znamenie: „Toto robte na moju pamiatku!“ (grécky anamnesin)

Vo štvrtok sa prostredníctvom anamnézy zúčastňujeme Poslednej večere, keď Ježiš nastupuje na cestu svojho utrpenia. Tu sa dostávajú do popredia dve dôležité udalosti: Eucharistia a kňazstvo.

Eucharistia

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom Eucharistie, a preto je pre nás predovšetkým časom vďakyvzdania. Ďakujeme Mu za najväčšie zázraky, ale aj za Cirkev a za všetko, čo prispieva k našej spáse. V praxi je najlepšou oslavou dňa sväté prijímanie v duchu vďakyvzdania za prijaté dary. Predĺžiť tento okamih môžeme tak, že strávime chvíľku v adorácii pri Najsvätejšej Sviatosti alebo obetovaním prijímania za tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú prístup k svätej omši. Na svete je takých ľudí veľmi veľa.

V mnohých kostoloch sa v tento deň koná celodenná alebo celonočná adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou. Naša prítomnosť u eucharistického Ježiša musí byť vyjadrením viery v jeho prítomnosť v podobe chleba a vína. 

Vďačnosť za dar kňazstva

Kňazstvo je neoddeliteľne spojené so sviatosťou Eucharistie. Vďaka nemu bola omša zverená do rúk ľudí, a tak sa môže sláviť kdekoľvek a kedykoľvek. Iba skrze kňazov sa Kristus môže úplne odovzdať a prebývať medzi ľuďmi vo svojich sviatostných znakoch. Prvý štvrtok je preto tiež dňom vďaky za dar kňazstva. Môžeme sa modliť za kňazov, za ich vytrvalosť pri dobrom a dôstojnom slávení svätých obradov.

Je to tiež čas modlitby za nové povolania, ktoré sa odovzdajú službe Cirkvi. Tu sú zahrnutí všetci, ktorí sú povolaní ku kňazstvu, všetci, ktorí podporujú Cirkev a kňazov. Sú to diakoni, zasvätené osoby, eucharistickí vysluhovatelia a oltárna liturgická služba. V tento deň stojí za to poďakovať Bohu za všetkých tých ľudí, ktorí nám pomáhajú na ceste k spáse a prosia o „nových robotníkov, pretože žatva je veľká“.

Modlitba za kňazov
Milostivý a milosrdný Bože, ďakujeme Ti za dar našich kňazov.
Prostredníctvom nich prežívame Tvoju prítomnosť vo sviatostiach.
Pomôž im, aby boli silní vo svojom povolaní.
Zapáľ ich duše láskou k im zverenému ľuďu.
Daruj im múdrosť, porozumenie a silu, v ktorej musia nasledovať Ježiša.
Vnukni im víziu svojho Kráľovstva.
Daj im slová, ktoré potrebujú k šíreniu evanjelia.
Dopraj im zažiť radosť zo služby.
Pomôž im stať sa nástrojom Tvojej Božskej milosti.
O to Ťa prosíme skrze Krista, ktorý žije a kraľuje ako náš Večný kňaz.
Amen.

Modlitba za rozširovanie neustálej adorácie
Nebeský Otče, rozmnož našu vieru v skutočnú prítomnosť svojho Syna Ježiša Krista vo Svätej Eucharistii.
Chceme Ho uctievať, vzdávať vďaky a odčiňovať za všetky hriechy.
Potrebujeme pokoj v srdciach i medzi národmi.
Potrebujeme sa odvrátiť od hriešnych ciest a prijať milosrdenstvo Tvojho odpustenia.
Môžeme to ale dosiahnuť modlitbou a zjednotením sa s Eucharistickým Pánom.
Zošli teda, prosím, Ducha Svätého všetkým národom a daruj im lásku, odvahu, silu a ochotu reagovať na pozvanie k Eucharistickej adorácii.
Prosíme Ťa, aby sa vo farnostiach po celom svete šírila úcta k Najsvätejšej Sviatosti v neustálej adorácii.
O to Ťa prosíme v mene nášho Pána, Ježiša Krista. Amen

Tip na knihu: 15 štvrtkov sv. Rity, Pobožnosť k Bolestnej Matke Božej, Modlitby za kňazov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.