Každý deň sa na oltároch katolíckych kostolov po celom svete uskutočňuje najväčší zázrak – premena chleba a vína na skutočné Telo a Krv Kristovu. Keď prijímame, môžeme sa iba dotknúť jeho skutočnej prirodzenosti skrze našu vieru, pretože naše zmysly vnímajú iba chlieb a víno, fyzicky nezmenené posvätením. Aké sú následky eucharistickej udalosti v Sokolke, v Poľsku?

Udalosť sa odohrala v nedeľu 12. októbra 2008, dva týždne po blahorečení Božieho služobníka otca Michaela Sopočku. Počas svätej omše slávenej vo farskom kostole sv. Antona v Sokolke o 8.30 hod. počas rozdávania prijímania vypadla z ruky jedného z kňazov premenená hostia. Kňaz prerušil rozdávanie, vzal hostiu a podľa liturgických noriem ju umiestnil do malej nádoby s vodou – tá sa nachádza v niektorých kostoloch vedľa svätostánku, kde si môže kňaz umyť prsty po rozdávaní prijímania. Očakáva sa, že sa hostia sa vo vode rozpustí a tak sa vhodným spôsobom rozplynie.

Sestra Julia Dubowska z Kongregácie eucharistických sestier bola farskou kostolníčkou. Na konci svätej omše na žiadosť pastora, otca Stanislawa Gniedziejka, chcela vyliať vodu a hostiu do inej nádoby. Keďže vedela, že svätá hostia bude potrebovať ešte nejaký ten čas na rozpustenie, vyliala vodu aj s hostiou do novej nádoby a tú uzamkla v skrinke v sakristii. Len ona a pastor mali kľúče k nej.

O týždeň neskôr 19. októbra v nedeľu, keď sa jej pastor spýtal na stav hostie, sestra Julia šla k skrinke. Keď otvorila dvierka, ucítila jemnú arómu nekvaseného chleba. Keď otvorila nádobu, videla v strede hostiu, ktorá bola ešte stále do značnej miery neporušená, jemne zakrivená, avšak s jasnými červenými škvrnami vo farbe krvi.. Voda nebola poznačená farbou.

Okamžite informovala kňaza, ktorý priviedol ostatných kňazov z farnosti a tiež hosťujúceho misionára, otca Ryszarda Gorowskieho. Všetci boli prekvapení a zostali bez slova hľadiac na to, čo videli. Všetci ostali v diskrétnosti a obozretnosti, čo sa týka tejto udalosti, vzhľadom na jej význam. Bola to svätá hostia, ktorá sa premenila na Telo silou Kristových slov pri Poslednej večeri. Z ľudského hľadiska bolo v tom čase ťažké určiť, či zmenená forma zvyšku hostie je výsledkom nejakého organického rastu, chemickej reakcie alebo inej príčiny.

Okamžite upovedomili mestského arcibiskupa Bialystoka Edwarda Ozorowskieho, ktorý odišiel do Sokolky s kancelárom kúrie a ďalšími diecéznymi úradníkmi. Všetci boli hlboko pohnutí tým, čo videli. Arcibiskup nariadil, aby bola hostia chránená. Zatiaľ budú čakať, čo sa stane.

29. októbra preniesli nádobu s hostiou do farskej kaplnky Božieho milosrdenstva a umiestnili ju do svätostánku. Nasledujúci deň bola rozhodnutím arcibiskupa zafarbená hostia vytiahnutá z vody a umiestnená na malý korporál, ktorý potom neskôr vrátili do svätostánku. Hostiu držali takto po dobu troch rokov, kým bola slávnostne prinesená do kostola 2. októbra 2011.

Počas prvého roka sa udalosti uchovávali v tajnosti. Cirkevné úrady zatiaľ uvažovali nad tým, čo robiť, pretože sa zaoberali znamením od Boha, ktoré bolo potrebné nejakým spôsobom interpretovať. Do polovice januára 2009 zmenený fragment hostie prirodzene vysychal a zostal vo forme škvrny krvi alebo zrazeniny. Odvtedy sa jej vzhľad nezmenil.

Ten istý mesiac požiadal arcibiskup o histopatologické vyšetrenie hostie. 30. marca vytvoril cirkevnú komisiu určenú k štúdiu tohto javu. Premenenú hostiu vzali a analyzovali nezávisle dvaja odborníci, prof. Maria Sobaniec-Lotowska, MD a prof. Stanisław Sulkowski s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov. Obaja sú histopatológmi na Lekárskej univerzite v Bialystoku.

Štúdie sa uskutočnili na univerzitnom oddelení pátromorfológie. Práca špecialistov sa riadila vedeckými normami a povinnosťou analyzovať akýkoľvek vedecký problém v súlade so smernicami Výboru vedeckej etiky Poľskej akadémie vied. Štúdie boli podrobne popísané a odfotografované. Kompletnú dokumentáciu poskytli Metropolitnej kúrii v Bialystoku.

Keď odobrali vzorky na analýzu, nerozpustenú časť hostie vložili do plátna. Červená krvná zrazenina bola však jasná ako aj predtým. Táto premenená časť hostie ostala suchá a krehká, neoddeliteľne previazaná so zvyškom fragmentu, ktorý držal formu chleba. Vzorka, ktorá bola odobratá, bola dostatočne veľká na vykonanie všetkých potrebných štúdií.

Výsledky obidvoch nezávislých štúdií sa úplne zhodovali. Dospeli k záveru, že štruktúra transformovaného fragmentu hostie je identická s myokardiálnym (srdcovým) tkanivom osoby, ktorá umierala. Podľa vyhlásenia prof. Maria Sobanieca-Lotowskyej štruktúra vlákien srdcového svalu sa hlboko prelínala so štruktúrou chleba, a to spôsobom, ktorý sa nedá dosiahnuť ľudskými prostriedkami. Štúdie preukázali, že do svätej hostie nebola pridaná žiadna cudzia látka, presnejšie povedané časť hostie mala formu srdcového svalu umierajúcej osoby. Tento druh fenoménu je vedou nevysvetliteľný. Cirkev nás zároveň učí, že svätá hostia sa stáva Kristovým Telom silou Ježišových slov pri Poslednej večeri, ktorú opakujú kňazi počas svätej omše.

Výsledky histopatologických štúdií z 21. januára 2009 boli zahrnuté do spisu, ktorý zaslali Metropolitnej kúrii v Bialystoku. Vo svojom oficiálnom komuniké uviedla Metropolitná kuria v Bialystoku nasledovné:

Sokolská udalosť nie je proti učeniu a viere Cirkvi, skôr ich potvrdzuje. Cirkev tvrdí, že po slovách zasvätenia sa mocou Ducha Svätého chlieb premení na Telo Kristovo a víno na Jeho Krv. Okrem toho ponúka táto udalosť pozvanie pre všetkých služobníkov Eucharistie, aby lámali Telo Pána s vierou a opatrnosťou a aby ho veriaci prijímali s veľkou úctou.

Tip na knihu: Duša Kristova, posväť ma, Zázračný kríž v mestečku Limpias, 21 spôsobov adorácie. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.