Kňaz v pochybnosti

Nemecký kňaz menom o. Peter Pražský zápasil so svojou vierou v Najsvätejšiu Eucharistiu. Okolo seba vídal nezáujem laikov, všeobecnú nemorálnosť a lenivosť duchovenstva a nedostatok úcty k posvätnej liturgii. Bolo pre neho ťažké uveriť, že náš Pán Ježiš by sa s nami delil o svoje Telo a Krv vo Svätej Eucharistii. Stalo sa to v roku 1263, krátko po tom, čo cirkev oficiálne vyhlásila doktrínu transsubstanciácie (1215) na Štvrtom lateránskom koncile. Jednoducho povedané, transsubstanciácia znamená, že prostredníctvom volania Ducha a slovami konsekrácie pri omši zmení obyčajný chlieb a víno celú svoju podstatu na Telo, Krv, Dušu a Božstvo Ježiša Krista. Chlebom zostáva už len navonok.

Toto je pevné a trvalé učenie Cirkvi od čias Krista. Cirkev vie, že Ježiš pri poslednej večeri nehovoril v hornej miestnosti v nejakých metaforách. Cirkevní otcovia ďalej v prvých dňoch Cirkvi používali slová podobné transsubstanciácii, aby tak vyjadrili skutočnú zmenu podstaty.

Púť a zázrak

Na príkaz svojho duchovného vodcu si o. Peter vykonal púť do Ríma. Cestou sa zastavil v meste Bolsena, severne od Ríma. Pri hrobke sv. Kristíny slúžil omšu. Pri slovách premenenia „Hoc est enim Corpus meum (Toto je moje telo)“ začala hostia krvácať. Krv padla na jeho ruky a na bielu látku zvanú korporál.

Šokovaný a dojatý tým, čo sa stalo, prerušil omšu a kongregácii povedal o tom, čo sa stalo. Nato sa vydal na cestu dlhú desať kilometrov do mesta Orvieto, kde žil pápež Urban IV. Predtým ale položil hostiu na korporál, opatrne ho zložil a Svätému otcovi šiel povedať, čo sa stalo. Pápež Urban IV. nariadil vyšetrovanie, ktorým zistili zázrak. Relikvie (hostia a korporál) boli v slávnostnom a radostnom sprievode prevezené do katedrály v Orviete, kde zostali takmer 800 rokov.

Sviatok Božieho Tela

O rok neskôr pápež Urban IV. ustanovil Sviatok Božieho tela (Kristovho Tela) ako deň, ktorým si osobitne pripomíname a vyzdvihujeme dar Najsvätejšej sviatosti. Svätých Tomáša Akvinského a svätého Bonaventúru pápež požiadal, aby pre tento nový sviatok zložili hymny. Svätého Tomáša tiež požiadal, aby zložil omšové modlitby a liturgiu hodín zvlášť k sviatku Božieho Tela. Svätec zložil však okrem iného aj veľké eucharistické piesne, ktoré sa dodnes spievajú: Panis Angelicus, Pange Lingua, O Salutaris Hostia a Tantum Ergo.

Tip na knihu: Duša Kristova, posväť ma100 modlitieb k adorácii, 15 minút s Ježišom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.