List od sv. Pátra Pia Annite Rodoteovej
Pietrelcina, 25. júl 1915
Zo zväzku III listov Pátra Pia “Korešpondencia s jeho duchovnými dcérami (1915-1923)”

Milovaná Ježišova dcéra,

    nech sa Ježiš a Jeho svätá Matka vždy usmievajú na tvoju dušu a nech ti od svojho svätého Syna vyprosí všetky nebeské charizmy!

    Píšem ti z dvoch dôvodov: odpovedám ti na ďalšie otázky z tvojho posledného listu a skrze Ježiša ti želám všetko najlepšie k meninám od toho, ktorý je plný všetkých slávnych nebeských milostí. Ó, kiežby Ježiš vypočul všetky moje modlitby za teba, alebo ešte lepšie, kiežby moje modlitby boli hodny toho, aby ich Ježiš vypočul! Zvyšujem ich však stonásobne pre tvoju útechu a spásu a prosím Ježiša, aby ich vypočul nie kvôli mne, ale skrze srdce jeho otcovskej dobroty a nekonečnej milosti.

   Aby sme zabránili neúctivosti a nedokonalostiam v Božom dome, v chráme, ktorý Boh nazýva domom modlitby, povzbudzujem ťa, aby si si vykonala nasledovné:

    Vstupuj do chrámu v tichosti a s veľkým rešpektom, považuj sa za nehodnú predstúpiť pred Pánov Majestát. Okrem iných zbožností si pamätaj, že naša duša je Božím chrámom a ty si musíš zachovať čistotu a nepoškvrnenosť pred Bohom a jeho anjelmi. Červenajme sa, že mnohokrát sme sa otvorili diablovi a jeho prívržencom a neboli sme schopní udržať si svoje srdcia a telá čisté. A tiež, že sme dovolili našim nepriateľom vkradnúť sa do našich sŕdc, a tak oslabiť Boží chrám, ktorým sme sa stali skrze svätý krst.

    Potom načri do svätenej vody a opatrne a pomaly urob znak kríža.

    Akonáhle vstúpiš pred Boha v Najsvätejšej Sviatosti, zbožne si pokľakni. A keď si nájdeš svoje miesto, pokľakni, vzdaj sa svojej prítomnosti a odovzdaj sa Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti. Zver mu všetky svoje potreby a spoj ich s potrebami ostatných. Hovor s ním so synovskou odovzdanosťou, uvoľni opraty svojho srdca a daj mu úplnú slobodu, aby mohol pracovať v tebe, lebo chce pre teba iba to najlepšie.

    Keď vypomáhaš pri svätej omši alebo si v posvätných službách, ostaň veľmi pokojná, keď stojíš, kľačíš a sedíš, a vykonávaj všetky náboženské úkony s tou najväčšou oddanosťou. Buď skromná v pohľadoch, neotáčaj hlavou sem a tam, aby si zistila, kto vchádza a odchádza. Z úcty k tomuto svätému miestu sa zdrž smiechu a tiež z úcty k tým, ktorí sú v tvojom okolí. Snaž sa s nikým nehovoriť, okrem prípadov dobrých skutkov alebo úplnej nutnosti.

    Ak sa modlíš s ostatnými, vyslovuj slová modlitby zreteľne, dodržiavaj správne prestávky a nikdy sa neponáhľaj. Skrátka, správaj sa takým spôsobom, aby boli všetci povznesení a aby skrze teba mohli osláviť a milovať nebeského Otca.

    Keď odchádzaš z chrámu, mala by si byť pokojná. Najprv sa rozlúč s Ježišom v Najsvätejšej Sviatosti, popros ho o odpustenie nedostatkov spáchaných v jeho božskej prítomnosti a nenechávaj ho bez toho, aby si ho požiadala o otcovské požehnanie.

    Akonáhle budeš už mimo chrámu, buď ako nasledovník Nazaretského. Nadovšetko ostaň vo všetkom mimoriadne skromná, pretože to je cnosť, ktorá viac než ktorákoľvek iná odhaľuje sklony srdca. Nič nezobrazuje objekt vernejšie alebo jasnejšie ako zrkadlo. A rovnako nič lepšie nezobrazuje dobré alebo zlé vlastnosti duše než väčšie alebo menšie ovládanie tvojho zovňajška … keď sa človek javí viac či menej skromný. Musíš byť skromná v reči, skromná v smiechu, skromná v držaní tela, skromná pri chôdzi. Toto všetko musíš konať nie z márnosti, aby si ukázala vlastné ja, ani z pokrytectva, aby si sa ukázala, aká si dobrá v očiach druhých, ale skôr pre vnútornú čnosť skromnosti, ktorá reguluje vonkajšie správanie tela.

    Preto buď pokorná v srdci, obozretná v slovách a rozhodnutiach. Vždy šetri slovami, vytrvaj v čítaní, pozoruj sa vo svojej práci a zostaň pokorná v rozhovoroch. Nenechaj sa nikým znechutiť, ale buď dobrotivá ku všetkým a úctivá voči svojim starším. Nech je akýkoľvek zlovestný pohľad ďaleko od teba, nech z tvojich pier neodíde trúfalé slovo. Nikdy nerob nijaké nezmyselné alebo svojvoľné konanie. Žiadna svojvôľa alebo nepríjemný tón v hlase.

Stručne povedané, nech je celý tvoj vonkajšok živým obrazom pokoja v tvojej duši. Vždy maj pred očami ako príklad skromnosť Božského Majstra – toho Majstra, ktorý podľa slov sv. apoštola Pavla Korinťanom postavil miernosť na rovnakú úroveň s pokorou: “Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, trúfam si voči vám.” (2Kor 10,1). Podľa toho dokonalého modelu formuj všetky svoje vonkajšie činy, ktoré by mali byť dôverným odrazom odhaľujúcim náklonnosť tvojho vnútra.

    Nikdy nezabudni na tento božský model, Annita. Snaž sa vidieť v jeho prítomnosti milovaný Majestát, vnímaj príjemnú autoritu v jeho spôsobe rozprávania, istú príjemnú dôstojnosť pri chôdzi, pri premýšľaní, rozprávaní, konverzáciách, určitú sladkú spokojnosť v tvári. Predstav si ten nesmierne pokojný a sladký prejav, ktorým strhával k sebe davy a oni opúšťali mestá a sídla a chodili do hôr, lesov, do samoty, na opustené pláže mora, pričom úplne zabúdali na jedlo, pitie a domáce povinnosti.

    Pokúsme sa napodobňovať také skromné ​​a dôstojné správanie, pokiaľ je to možné. A urobme všetko pre to, aby sme boli, ak je to možné, podobní tomu, ktorý prebýva s nami na tejto zemi, aby sme boli dokonalí a podobní s ním po celú večnosť v nebeskom Jeruzaleme.

   Tu skončím, pretože už nemôžem pokračovať a prosím ťa, aby si na mňa nikdy nezabudla pred Ježišom, najmä v čase mojich extrémnych ťažkostí. Očakávam tú istú láskavosť od úžasnej Francesky, ktorej láskavo odovzdaj v mojom mene ubezpečenie o mojom veľkom záujme vidieť ju stále viac v božskej láske. Dúfam, že mi urobí láskavosť a vykoná si novénu svätých prijímaní na môj úmysel.

    Nestrachuj sa, ak momentálne nemôžeš odpovedať na môj list. Viem o všetkom, takže sa neboj.

    Rozlúčam sa s tebou svätým bozkom Pána. Vždy tvoj služobník

Fra Pio, kapucín

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše, 365 dní s Pátrom Piom, Páter Pio a očistec. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.