Veľkým pokladom katolíckej cirkvi je Eucharistia – Ježiš sám skrytý v chleba a víne. Veríme, ako to uvádza katechizmus, že

Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti, a preto Eucharistia je „akoby zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí“. V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. „Táto prítomnosť sa nazýva ,skutočnou‘ nie výlučne, ako keby ostatné neboli ,skutočné‘, ale v najplnšom zmysle slova, pretože je podstatná; ňou sa totiž stáva prítomným celý a úplný Kristus, Boh a človek.“ (KKC 1374).

Navyše táto reálna prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí okamžite, keď ho počas prijímania prijmeme. Katechizmus vysvetľuje:

Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.” (KKC 1377).

Čo to znamená, keď ho prijmeme? Ako dlho zostáva Ježišova reálna prítomnosť v našom tele? Existuje slávny príbeh zo života sv. Filipa Neriho, ktorý pomáha odpovedať na túto otázku. Jedného dňa, keď oslavoval omšu, prijal istý človek sväté prijímanie a predčasne opustil kostol. Zdalo sa, že si človek neuvedomoval Ježišovu prítomnosť v jeho tele, a tak sa rozhodol Filip využiť túto príležitosť ako moment poučenia. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviečkami, aby nasledovali muža na ceste z kostola. Po chvíli, keď prechádzal ulicami Ríma, sa muž otočil a zazrel chlapcov, ktorí ho stále nasledovali. Zmätený sa vrátil do kostola a opýtal sa Filipa Neriho, prečo poslal týchto chlapcov za ním. Svätý Filip Neri odpovedal takto: “Musíme venovať náležitú úctu nášmu Pánovi, ktorého nosíte v sebe. Pretože ste zanedbali úctu k nemu, poslal som týchto dvoch miništrantov, aby šli za vami.” Muž bol ohromený reakciou a rozhodol sa, že v budúcnosti si bude viac uvedomovať prítomnosť Boha vo svojom srdci.

Všeobecne sa predpokladá, že eucharistický chlieb pretrváva v nás asi 15 minút po prijatí. Toto je založené na jednoduchej biológii. Mnohí svätí odporúčajú 15 minút modlitby po tom, čo prijmeme Eucharistiu ako vďakyvzdanie Bohu. To umožňuje duši vychutnať prítomnosť Boha a mať pravé spojenie nášho srdca s Ježišovým.

V našom svete je často ťažké zostať dlhšie po svätej omši, ale to neznamená, že sa nemôžeme aspoň modliť krátku modlitbu vďakyvzdania. Ústredným bodom je pamätať na to, že Ježišova prítomnosť v Eucharistii zostáva v nás niekoľko minút a daruje nám zvláštny čas, keď sa môžeme zjednotiť s Pánom a precítiť jeho lásku v nás. Ak jedného dňa zabudnete vzdávať vďaky Pánovi, nebuďte prekvapený, ak vysluhujúci kňaz pošle miništrantov, aby vás nasledovali so zapálenými sviecami, keď odídete skôr z omše!

Tip na knihu: 7 tajomstiev Eucharistie, Duša Kristova, posväť ma, 15 minút s Ježišom