Hlavným zameraním, dôvodom a podstatou Vianoc je vtelenie a narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Ctihodný Fulton J. Sheen tvrdí, že najdôležitejšie meno, ktoré môžeme dať Ježišovi, je meno Spasiteľ.

Postoj vďačnosti

Naše srdcia, poznajúc našu spásu skrze Ježiša Krista, by mali byť rezervoárom pretekajúcim vďačnosťou za nekonečné milosti, ktoré pre nás získal Ježiš. Mali by sme byť zvlášť vďační za večnú spásu našej nesmrteľnej duše. Avšak Ježiš a Jeho mystické telo Cirkev nás neustále zaplavujú toľkými milosťami a požehnaniami. Vo vianočnom období nám odhaľuje cirkevný kalendár sériu mimoriadnych svätcov a sviatkov. Preto medzi týmito desiatimi krásnymi vianočnými darmi sú veľkí svätí, naši bratia a sestry a príhovorcovia u Krista. Nech vydláždia našu cestu k Ježišovi a Márii v tomto a vo večnom živote.

dar #1 – 26. december – Svätý Štefan

Svätý Štefan sa nazýva Protomartyr, človek plný viery a lásky k Božiemu slovu, ktorý horlivo kázal a odsudzoval zlo a pokrytectvo a ktorý bol naplnený Duchom Svätým a mal neskrotného a odvážneho ducha. Dôvodom tohto titulu je, že bol prvým v ranej cirkvi, ktorý prelial svoju krv Kristovi a pravde.

Jeden svätý môže motivovať ostatných, aby boli svätými. Svätý Štefan napodobňoval Pána, keď odpustil svojim prenasledovateľom a žil tak milosrdné evanjelium pre Ježišovo Srdce. Kto iný by mohol prižmúriť oči nad mučeníctvom sv. Štefana? Nikto iný než zapálený budúci apoštol, svätý Pavol. Niektorí cirkevní učitelia komentovali túto situáciu tak, že modlitby a milosrdenstvo Štefana boli katalyzátorom premeny Šaula na svätého Pavla.

Prosme, aby sa vianočný dar naplnil a prenikol duchom svätého Štefana, ktorého fyzická smrť bola jeho narodením do neba!

dar #2 – 27. december – Svätý Ján, evanjelista

Svätý Ján Evanjelista je nepochybne jednou z kľúčových osobností evanjelia, ako aj v prvotnej Cirkvi. V knihe In Sinu Jesu – Keď srdce hovorí k srdcu, je na prednej obálke knihy zobrazený svätý Ján Evanjelista pri poslednej večeri, ako odpočíva na Ježišovom boku, keď odovzdáva svetu Eucharistiu a kňazstvo.

Preto, keď prosíme o vianočné darčeky pre seba, ako aj pre ostatných, prosme prosbou svätého Jána Evanjelistu o tri milosti: dynamické, hlboké a trvalé priateľstvo s Ježišom; vďačnosť a lásku ku kňazstvu; a hlbšiu vieru a oddanosť k sviatosti Pánovho Tela, Krvi, duše a božstva v Najsvätejšej Eucharistii.

dar #3 – 28. decembra – sviatok svätých neviniatok

Potom, čo Herodes zistil, že ho mudrci oklamali, rozzúril sa a poslal svojich vojakov, aby našli a zabili všetkých novonarodených chlapcov v Betleheme a v jeho blízkosti. Jozef po sne vstal uprostred noci a vzal Máriu a Ježiška do Egypta – do bezpečia. Medzitým Herodesovi vojaci tieto nevinné deti brutálne pozabíjali. Toto sú sväté neviniatka, ktoré, hoci o tom ani nevedeli, preliali krv pre Ježiška.

Herodes symbolizuje a predstavuje hrozné, morbídne masové vraždy nevinných detí v smutnej realite potratov. Toto by nás malo viesť k modlitbe, ružencových obetám, obetovaným omšiam a svätým prijímaniam ako náhradu za tieto hriechy. „Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ (korunka Božieho milosrdenstva)

dar #4 – 29. december – sviatok Svätej rodiny

Vo vianočnom období slávi Cirkev aj sviatok sv. rodiny – Ježiša, Márie a svätého Jozefa. Zdvíhame oči, mysle a srdcia k vzoru a tej najlepšej zo všetkých pozemských rodín. Ježiš bol dokonalý Syn; Mária, dokonalá Matka a manželka; a svätý Jozef bol dokonalý manžel a otec.

Svätá rodina nám dáva nespočetne veľa lekcií, ale ponúkame dve:

  • potreba ticha a modlitby. Svätá rodina trávila každý deň v tichosti a modlitbe, keď sa v hlbke stretávala s Bohom. Vážme si ticho, ktoré nás vedie k hlbokej, mystickej modlitbe a zjednoteniu s Bohom.
  • zákon práce. Mária tvrdo pracovala v nazaretskom dome, a tak milovala Boha a svoju rodinu. Svätý Jozef a Ježiš pracovali v tesárskej dielni dlhé a namáhavé hodiny, čím zabezpečovali výživu pre svoju rodinu. Takto môžeme spoznávať dôležitosť tvrdej práce v našom každodennom živote, keď chcem kráčať po stopách Ježiša, Márie a Jozefa!

dar #5 – 1. január – Slávnosť Bohorodičky Márie, Božej Matky

Osláviť najväčší zo všetkých Máriinych titulov – Máriu, Božiu Matku je vynikajúci spôsob, ako začať nový rok. V skutočnosti je Mária Božou Matkou, ale aj Matkou Cirkvi a našou Nebeskou Matkou. Môžeme úplne a bezvýhradne zveriť svoje životy do jej materinskej starostlivosti a ochrany. “Svätá Mária, Matka Božia, pros sa za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

dar #6 – 6. január – Zjavenie Pána: Hviezda a múdri

Ďalším kľúčovým sviatkom v kontexte vianočných sviatkov je Zjavenie Pána, teda „zjavenie Ježiša pre celý svet“. Mudrci nasledovali hviezdu, ktorá ich do viedla k Ježišovi. „Mudrci neustále nachádzajú Ježiša v náručí Márie.“ Mária a Ježiš sú neoddeliteľní. V Káne boli Máriine posledné slová: „Urobte, čo vám povie!“ Toto je najlepšia rada na svete; berte to ako svoje novoročné heslo a akčnú položku! Mudrci priniesli tri dary – darujme si symbolický a praktický význam a stvárnenie týchto darov.

dar #7 – 12. január – Krst Krista, nášho Pána 

Vianočné obdobie sa každý rok končí krstom nášho Pána. Ježišov krst by mal byť obdobím, v ktorom skúmame svoj vlastný život, aby sme zistili, či skutočne prežívame svoj vlastný krstný záväzok. To znamená, že sa vzdáme satana a všetkého, čo je v nás a mimo nás, čo nás vedie na cestu hriechu. Inými slovami, sviatosť krstu nás všetkých pozýva usilovať sa o životnú svätosť a túžbu stať sa veľkým svätým. Tak ako nás Ježiš vyzýva a prikazuje týmito slovami: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)

Pouvažujme o premene pri vlastnom krste: Dieťa Božie, dôverný priateľ Ducha Svätého, príjemca troch teologických cností, morálnych cností a siedmych darov Ducha Svätého – všetky tieto dary a mnoho ďalších sa vlieva do našej duše – v okamihu nášho krstu. Od tejto chvíle je na nás, aby sme s pomocou našich rodičov a krstných rodičov prežívali vznešený dar sviatosti krstu!

Tri darčeky, ktoré môžeme darovať

dar #8 – zlato: symbolický obraz Ježiša Krista, nášho kráľa

Nech kráľ Kristus vládne v našich rodinách, v našej Cirkvi a v našich osobných životoch. “Viva Cristo Rey!” Našou reakciou na zlato môže byť almužna, ktorú darujeme. Almužna môže znamenať darovanie peňazí chudobným, opusteným, núdznym alebo bezdomovcom. Môže to však tiež znamenať byť každý deň na praktickejšom základe láskavý, radostný a ochotný v službe členom vlastnej rodiny!

dar #9 – kadidlo: symbolické Ježišovo božstvo

Ako biely, voňavý dym kadidla stúpa vysoko počas slávnostných omší, tak vysoko vystupujú aj vrúcne modlitby svätých. Len vlastným snažením sa svätí stávajú svätými, naplnenými vrúcnym a dynamickým modlitebným životom! Naše vrúcne, biele kadidlo modlitby tiež slúži ako najúčinnejší prostriedok k úľave duší v očistci a umožnenie vstupu do neba!

dar #10 – myrha: symbolický obraz Ježiša Krista predurčeného na utrpenie a smrť na Kalvárii

Myrha bola masťou, ktorú používali, keď Ježišovo telo po utrpení a smrti zložili z kríža a zabalili do plachty. Svätý Ignác z Loyoly poukazuje na skutočnosť, že Ježiš sa pre nás narodil v Betleheme, aby za nás zomrel na Kalvárii, a tak sme mohli mať život a to život v hojnosti. Aká to pravda: Ježišova smrť priniesla život na svet, pre mňa aj pre vás!

Ako môžeme použiť tento posledný z troch darov mudrcov (myrhu) do nášho života? Zjednodušene: buďme pripravení obetovať sa Pánovi za spásu duší. Prinajmenšom v istej miere sme povolaní, aby sme Ježišovi ponúkli svoje vlastné malé, ale vrúcne a neustále obete za spásu toľkých duší, ktoré sú otrokmi svojich vášní, a ktoré nevnímajú Božiu lásku. Malé obety ponúkané s veľkou láskou otvárajú pokladnicu Božích milostí a brány nebies úbohým hriešnikom!

Na záver dúfame a modlíme sa, aby všetci pestovali autentický postoj vďačnosti a pokorne uznávali a prijímali hojné dary, ktoré náš milujúci Nebeský Otec daroval v dare Ježiša, Márie a Svätého Jozefa, ako aj v nespočetných požehnaniach, ktoré na nás naďalej pršia v prúdoch skrze mystické telo Kristove, Cirkev!

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (Ž 136, 1)

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Vianoce vysvetlené deťom, Pripravte mu miesto. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.