V mnohých príbehoch sa môžeme dočítať množstvo príbehov o malých satanských skupinách, ktoré verejne predvádzajú takzvané „čierne omše“. Tieto rituály sú založené na katolíckej omši, svoju pozornosť však obracajú k Satanovi a objavujú sa v nich rôzne formy znesväcovania Eucharistie. Ide o počínanie plné zla a nemalo by sa brať len tak na ľahkú váhu. Čierne omše však ponúkajú silný argument potvrdzujúci pravé učenie katolicizmu.

Čo je Eucharistia? Ježiš či len chlieb a víno?

Ak je Eucharistia pravým Ježišom, mali by pristupovať k omši a klaňať sa Pánovi. Ak je Eucharistia pravý Ježiš, nemalo by existovať nič také ako protestantizmus, mormonizmus, islam, ateizmus atď. Ak však Eucharistia nie je pravý Ježiš, potom po dvetisíc rokoch boli stúpencami Ježiša Krista vlastne modlári. Ak je to tak, nikto by nemal byť katolíkom.

Tak to je. Každý, kto sa stretol s Ježišom Nazaretským, stál pred kľúčovou otázkou: Je to Boh zjavený pod nejakým tajomným rúškom alebo nie? Prví kresťania to nazývali „aut Deus aut malus homo“ („alebo Boh alebo zlý človek“). Každý, kto sa stretne s Eucharistiou, stojí pred rovnakou otázkou: je to Boh alebo len modla?

A samozrejme, ak je Eucharistia pohanskou modloslužbou, možno ju vnímať ako diabolskú vec. Ako sa hovorí v 1. liste Korinťanom 10, 20, „Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.

Celý svet visí v tomto bode: ide o eucharistického Ježiša alebo modlu? Je obeta omše obetovaná Bohu alebo démonom?

Satan nenávidí Eucharistiu

Satanská čierna omša je rituálny opak (a zároveň výsmech) svätej obety v omši, ktorú “slávia” satanisti. Existujú dva typy satanistov: „LaVey satanisti“ a „teologickí satanisti“. LaVey satanisti sú vlastne ateisti, ktorí neveria v satana, no používajú „satanizmus“, aby vyprovokovali kresťanov; na rozdiel od „teologických satanistov, ktorí veria v Satana a uctievajú ho. Či už takí alebo onakí, niet pochýb o tom, že sa zahrávajú s niektorými skutočne temnými duchovnými silami. Tu účinkuje sám Satan.

A stojí za to zdôrazniť, že keď satanisti (oboch druhov) chcú zosmiešňovať náboženský rituál, môžete sa staviť, že je to práve obeta svätej omše, na ktorú sa tu zameriavajú. Ako často počujete o moslimských, hinduistických alebo židovských (alebo dokonca protestantských) službách, omšiach či liturgiách, ktoré sú vystavené takému intenzívnemu satanskému výsmechu?

Toto satanské zameranie omše nie je ničím novým. Už v štvrtom storočí sv. Epifanius zo Salamis opísal sektu gnostikov, ktorí zvrhlo a s výsmechom “slúžili omšu”. Nebudeme sa venovať podrobnostiam, ale dosť názorne sa členovia tejto sekty stali známymi ako „Nečistí“.

Satan nevyženie Satana

Takže Eucharistia je buď Ježiš alebo zlo (pretože ak to nie je Ježiš, je to modlárstvo) a keďže diabol nenávidí Eucharistiu, môžeme „zlo“ zo zoznamu vyčiarknuť. Ak potrebujete ďalšiu biblickú podporu, prečítajte si evanjelium podľa Matúša 12, 22-28:

Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. Zástupy žasli a vraveli: “Nie je toto syn Dávidov?” Ale počuli to farizeji a hovorili: “Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.” Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: “Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Ak satan vyháňa satana, je vnútorne rozdelený – akože potom obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Táto pasáž je dôležitá: napríklad poukazuje na to, že katolícki exorcisti pôsobia pod Duchom Svätým, keď vyháňajú démonov. Znamená to tiež, že ak satan nenávidí omšu, môžeme si byť istí, že omša nie je zlá. Samozrejme, ak omša nie je diabolská, ak nejde o modloslužbu, ponecháva to len jednu možnosť: že Eucharistia je Ježišom Kristom a že obeta svätej omše obetuje Otcovi samého Ježiša Krista. 

Cieľ satana

Ak by sme teda vedeli o katolicizme len to, že jeho ústrednou formou bohoslužby, omša, je terčom satanského zločinu, máme už dobrý dôvod domnievať sa, že katolicizmus je skutočným náboženstvom.

Keď zoberieme do úvahy ďalšie dôkazy o pravde, že Eucharistia je Ježiš, že omša je obeta ustanovená Bohom a že katolícka cirkev je cirkev založená Kristom, Satan je len ďalším svedectvom pravdy Ježiša Krista a jeho Cirkvi.

zdroj: ChurchPop

Tip na knihu: Ničivá sila okultizmu, Diabolské posadnutia a exorcizmus, Boj proti diablovi v posolstvách Medžugoria. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.