V období adventu, ktorý sa o pár dní začne, sa nebudeme pripravovať iba na príchod Spasiteľa na svet v tichu zabudnutej betlehemskej maštale, ale budeme vnímať aj jeho druhý slávny príchod za zvukov trúb. A to všetko na konci časov.

Podobne ako pozemský život každého z nás raz skončí a postavíme sa pred Boha, tak ani dejiny tohto sveta nebudú donekonečna pokračovať, ale raz príde koniec. Celý svet potom predstúpi pred Boha, nastane posledný súd, príde Ježiš Kristus, bude stvorené nové nebo a nová zem. Kedy to bude, to nevieme. Ani za čias Ježiša nedostali jeho učeníci na túto otázku odpoveď. Na druhej strane mnoho ľudí sa snažilo toto tajomstvo odhaliť, snažili sa vypočítať a stanoviť dátum konca sveta rôznymi spôsobmi. Zvlášť Svedkovia Jehovovi a ďalšie sekty už mnohokrát hovorili, že ten deň je tu. Vždy sa však mýlili. Už sv. Pavol píše Solúnčanom (2Sol 2,1): “Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia.

Predsa však Sväté písmo na mnohých miestach uvádza rôzne znamenia, ktoré majú predchádzať príchod Krista. Evanjelium sa ohlasuje po celom svete. Pán Ježiš hovorí: “Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.” (Mt 24,14). Tým nie je povedané, že celý svet prijme Kristovo evanjelium a bude ho vyznávať, ale to, že bude hlásané všade a všetkým národom. To sa dnes už viacmenej naplnilo, kresťania sú dnes prítomní vo všetkých krajinách sveta. Avšak neznamená to, že hneď po splnení tejto podmienky bude koniec sveta.

Ďalej píše sv. Pavol v liste Rimanom: “Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov.” (Rim 11,25n). Podľa neho sa Izraeliti obrátia ku Kristovi. Podľa tohto apoštola väčšina národov prijme vieru v Krista a napokon vstúpi do Cirkvi aj izraelský národ. Nemusí to platiť pre všetkých židov, ale budú to podľa všetkého hromadné obrátenia smerom ku kresťanstvu. To dnes nevidíme, skôr sú to len jednotlivé prípady prijatia Krista.

Proroci predvídajú príchod Eliáša a Henocha, týchto starozákonných postáv, ktoré podľa tradície nezomreli, ale boli vzaté do neba. Prorok Malachiáš (3,23-24) píše: “Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.” (porov. Sir 48,10). Je ťažké určiť, nakoľko ide o symbolické slová a nakoľko o tieto skutočné postavy. Avšak aj podľa Jánovho Zjavenia majú pred koncom vystúpiť dvaja svedkovia (Zjv 11,3), ktorí budú podobne ako sv. Ján Krstiteľ vyzývať na pokánie a budú pripravovať ľudstvo na konečný príchod Ježiša Krista.

Odpad od viery

Má nastať veľký odpad od viery a príchod Antikrista. Mnoho veriacich v Krista bude zvedených falošnými náukami, ľudia prepadnú mnohým zlým veciam, takže nakoniec prijmú nad sebou i vládu človeka, ktorý príde ako vyslanec samotného diabla. Ten nakoniec prinúti veľkú časť ľudstva, aby sa pred ním sklonila a uctievala ho ako boha.

Pán Ježiš viackrát hovorí o znameniach na nebi i na zemi a o mnohých súženiach: “Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.” (Mt 24,29-30). Presne nedokážeme opísať, čo tieto slová o nebeských aj pozemských katastrofách majú znamenať a ako si ich máme predstaviť. Môžu to byť otrasy spôsobené prírodnými silami, môžu to byť katastrofy spôsobené človekom alebo aj nadprirodzené javy. Majú sa rozmnožiť ničivé vojny. Opäť tu máme slová Ježiša (Mt 24,7): “Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.” Vojny bohužiaľ sprevádzajú ľudstvo celými dejinami a na konci sa ešte vystupňujú, sily zla budú chcieť ešte využiť svoj posledný čas na vykonanie skazy. Nevieme presne, čo sa bude diať, niektoré proroctvá z posledných storočí naznačujú aj možnosť jadrovej vojny a čo je v oných proroctvách zvlášť časté, je osobitná úloha Ruska. O tom hovorí aj Panna Mária vo svojom fatimskom zjavení a vyzýva, aby ho pápež a biskupi zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. To sa bohužiaľ doteraz nestalo (pozn. verim.sk: zasvätenie Ruska sa v skutočnosti uskutočnilo 25. marca 1984 a podľa slov sestry Lucie bolo aj nebom akceptované). Rusko má podľa ďalších rôznych posolstiev násilím ovládnuť celú Európu (napr. Podľa zjavenia sestry Eleny Aiello) a jeho prápor má viať nad Svätopeterskou bazilikou. Pápež má zomrieť krutou smrťou vo vyhnanstve. Na konci má ale dôjsť k obráteniu Ruska smerom k Bohu a má prispieť k obnove kresťanstva.

Posledné dni sveta

Nakoniec má dôjsť k akémusi požiaru sveta. Písmo hovorí o treste, ktorým bude svet postihnutý za svoje mnohé neprávosti. Písmo ostatne celkom presne popisuje morálku spoločnosti žijúcu v čase konca. Sv. Pavol píše v liste Timotejovi píše: “Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.  Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,  bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;  budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!” (2 Tim 3,1-5). Skutočne je dnes zlo medzi ľuďmi rozšírené viac ako inokedy. Ide predovšetkým o všeobecnú neúctu k životu, ktorá sa ročne prejavuje v miliónoch potratov a stále viac aj cez tzv. “milosrdnú” smrť – eutanáziu. O úpadku rodinného života nie je potrebné hovoriť. Ľudia tak v mnohých prípadoch urážajú Boha, ničia ten najcennejší dar – dar života, namiesto toho, aby ho oslavovali, iba sa mu vysmievajú. Preto na počiatku sveta bolo zlo zmetené vodou potopy, mesta Sodoma a Gomora boli spálené ohňom, pričom sa tam nenašlo ani desať spravodlivých. Koľko ľudí to má byť dnes, aby bol svet zachránený? Nevieme, ale iste vieme, že sa nimi máme stať práve my!

Prorocké slová a zjavenia

Tu by sme mohli uviesť tiež proroctvo z japonskej Akity. Tam sa stali mnohé zázraky, napr. mnohé sochy Panny Márie tu plakali. V roku 1973 Panna Mária oznámila rehoľnej sestre Agnes Sasagawa toto: “Ak sa ľudstvo nezačne kajať a nepolepší sa, Otec zošle na ľudstvo hrozný trest. Bude to trest horší ako potopa, taký, aký ľudstvo ešte nevidelo. Z neba bude padať oheň a zmaže z povrchu zeme veľkú časť ľudstva. Dobrých i zlých. Neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Jedinou zbraňou, ktorá vám zostane, bude ruženec a znamenie, zanechané mojím Synom pre vás.

Veľmi známe, aj keď Cirkvou doteraz neuznané, je zjavenie v španielskom Garabandale. Tam sa predovšetkým hovorí o tzv. varovaní, ktoré má prísť v posledných časoch. Celý svet sa pri ňom má zastaviť a všetci ľudia uvidia to, aký je stav ich svedomia. Spravodlivých to má viac priblížiť k Bohu a hriešnici budú varovaní a pozvaní k pokániu.

Nasledujúce fakty Písmo tiež priamo neuvádza, ale poznáme ich opäť z niekoľkých zdrojov. Ide o tri dni temnoty pred príchodom Krista. Boli prorokované mnohými svätými, vrátane sv. Pátra Pia alebo bl. Anny Marie Taigi. Známe je predovšetkým svedectvo stigmatizovanej ženy Marie Julie Jahenny. Tá oznámila, že nastanú 3 dni temna, počas ktorých budú uvoľnené pekelné sily a budú hľadať všetkých Božích priateľov. Tie tri dni budú štvrtok, piatok a sobota – dni súvisiace s Kristovou obeťou a s bolesťami Panny Márie. Panna Mária v roku 1882 povedala: “Peklo bude vypustené na zem. Hrmenie a blýskanie zapríčinia, že tí, čo nemajú pravú vieru, zomrú od strachu. Počas týchto troch dní temnoty nech je každý doma, nesmie byť otvorené žiadne okno ani dvere, inak ľudia zomrú. Svetlo budú vydávať len posvätené sviece. Žiadny iný objekt svetlo nevydá. Jedna sviečka postačí po celú dobu trvania noci. V domoch skazených ľudí a rúhačov sviečky svetlo nevydajú. Nikto mimo úkryt neprežije.

Keď teda čítame o všetkých tých hrôzach, mohol by nás ovládnuť strach. Ale ani biblická kniha Zjavenie, Apokalypsa, nechce v žiadnom prípade vyvolávať nejakú hrôzu a beznádej. Je to predovšetkým kniha o nádeji. Aj keď sily zla rozpútajú rôzne katastrofy a prenasledovanie, v žiadnom prípade nebudú mať posledné slovo a nezvíťazí. Víťazstvo bude patriť Kristovi a jeho verným. Áno, Kristus prežil tri dni v hrobe a tento svet bude tiež zahalený temnotou. Avšak tretieho dňa Kristus premáha zlo a smrť a slávne vstáva k životu. Rovnako aj celý svet bude Kristovou mocou obnovený. Nedopustí, aby nikto zo spravodlivých ľudí zostal v zajatí zla. Takže nádej sa má stať aj našou veľkou životnou silou. Pán i nám hovorí: “Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.” (Lk 21,28). Alebo na inom mieste Písmo hovorí: “Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.” (Mt 10,22).

Aj napriek mnohým znameniam konca nebudú mnohí ľudia čakať na príchod Krista a nebudú tak naň pripravení. Opäť sv. Pavol píše (1Sol 5,1-3): “O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,  lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.  Keď budú hovoriť: “Je pokoj a istota,” vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.” Biblia nás slovami Pána Ježiša (Mt 24,42-44) nabáda: “Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.” Máme teda byť stále pripravení na stretnutie s Pánom. To je ten správny kresťanský postoj. Dokonca máme príchod nášho Pána urýchľovať, ako to píše sv. Peter vo svojom liste (2 Pt 3,12): “A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia!” Ako to máme urobiť? Pán zatiaľ neprichádza, aby dal čas hriešnikom na pokánie a bezbožným k obráteniu. Čím viac bude teda nových a svätých kresťanov, tým skôr Pán príde. My však máme pre to niečo urobiť – predovšetkým sa máme stať svätými.

Raz sa s Pánom uvidíme tvárou v tvár, a preto je nutné, aby už teraz žil v našom srdci, tam sa máme k nemu obracať. Máme žiť tak, ako si to on želá, životom viery, nádeje a lásky. Potom bude jeho druhý príchod pre nás radostným stretnutím.

Mgr. Jaroslav Jirásek, kňaz Královohradeckej diecézy, 29. 11. 2015

Tip na knihu: Tajomstvá posledných časov, Zhubný špiritizmus, Svätá hodinka s Gemmou Galgani. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.