Každý december prináša katolíkom to isté pokušenie: vnímame každodenné komerčne orientované vianočné šialenstvo takmer z každého rohu. Môžeme sa tomu však aj vyhnúť a sústrediť sa na život a prežívanie významu adventu ako prípravy na skutočný vianočný čas. Napätie medzi pohybom ľudí a Vianocami možno nie je úplne odlišné od toho z čias Ježiša.

Svatá Alžbeta a Zachariáš počuli správu, že príchod Ježiša sa blíži (Lk 1, 39-45). Mária a svätý Jozef cestovali do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu a tu sa narodil Ježiš (Lk 2, 1-5). Kristus sa nenarodil v dome alebo v hostinci, kde by ho ľudia obklopili. Bola to skromná udalosť pre ľudské oko. Jedinými svedkami tohto zázraku bola svätá rodina (Lk 2, 6-7). Potom prišli pastieri (Lk 2, 8-20) a traja králi (Mt 2, 1-12), ktorí prišli síce neskôr, ale chceli vidieť tú požehnanú udalosť. Už od samého začiatku je narodenie Krista postavené mimo zrak väčšiny telesného sveta. Ani my, narozdiel od ľudí v tej dobe, nebojme sa prežívať odlišný rytmus života a súbor návykov v nadchádzajúcich sviatkov, keď sa v advente pripravujeme na narodenie nášho Pána. Veď to je skutočný význam Vianoc.

Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii nám poskytuje mnoho pohľadov na oslavu adventu v srdci a mysli Cirkvi. Poskytuje nám tri kľúčové témy osláv tohto obdobia: “čas čakania, čas obrátenia a čas nádeje” (č. 96). Ak čakáme, majme na pamäti prvý príchod Ježiša spred 2000 rokov v Betleheme spolu s čakaním na “jeho konečný, slávny príchod – príchod Pána nad históriou a Sudcu nad všetkým” (č. 96). Obrátenie je jadrom adventnej oslavy, pretože sa snažíme konať pokánie a byť pripravení na príchod Krista. Nádej nám hovorí o nádeji do všetkého, čo je možné skrze milosť Krista.

Možno by bolo prospešné prehodnotiť niektoré menej často citované slová týkajúce sa adventu a Vianoc. Napríklad v období adventu Cirkev vzbudzuje v nás vedomie hriešnosti, ktoré sme v nešťastí spáchali, a nabáda nás, aby sme obmedzili vlastné túžby a praktizovali dobrovoľné umŕtvovanie tela, meditovali nad Božími tajomstvami a prežívali veľkú túžbu vrátiť sa k Bohu, ktorý nás sám oslobodí svojou milosťou od poškvrny hriechu a jeho hrozných následkov.

S príchodom narodenia Vykupiteľa prichádzame do jaskyne v Betleheme a tam môžeme pochopiť, že sa musíme znova narodiť a podstúpiť úplnú premenu. To sa stane len vtedy, keď budeme dôverne a životom zjednotení s vteleným Božím slovom a zúčastňovať sa na Jeho božskej prirodzenosti, ku ktorej sme boli povýšení.

Toto je hlboké pozvanie, ktoré má Cirkev pre nás nielen v tento advent ale i ďalšie. Advent je skutočne viac než náboženská činnosť. Je to milostiplný čas čakania, autentického a hlbšieho obrátenia a obnovy zmyslu pre nádej. Ponúkame vám rôzne nápady, ako sláviť toto milostiplné obdobie s mysľou a srdcom Cirkvi:

1. Adventný veniec

je veniec so štyrmi sviečkami, ktorý sa používa ako obraz čakania a príchodu, pričom nám pripomína “rôzne fázy histórie spásy”, ktoré vyvrcholili príchodom Krista (č. 98).

2. Adventné procesie

Sprievod buď oznamuje svetu narodenie Ježiša Krista alebo si ním spomíname na cestu Svätej rodiny do Betlehema (č. 99). Je možné ho vidieť v mnohých farnostiach pod názvom posadas (predovšetkým v hispánskych častiach Ameriky).

3. Mariánska zbožnosť

Počas adventu nám táto zbožnosť pripomína “starozákonné ženy, ktoré sú predurčením a proroctvom Máriinho poslania” (č. 101) a pripomínajú jej vieru a úlohu v udalostiach, ktoré predchádzali narodeniu Krista. Niektoré príklady takejto zbožnosti zahŕňajú napr. novénu k Nepoškvrnenému počatiu, ktorá prechádza cez mariánske pasáže z Genesis 3, 15 cez evanjelium sv. Lukáša 1, 31-33 až k úcte k Panne Márii z Guadalupe. Tieto zbožnosti sú v Cirkvi zakorenené a smerujú nás k ich liturgickým oslavám (č. 102).

4. Večerná modlitba z liturgie hodín

Táto modlitba je prostriedkom prípravy na Vianoce prostredníctvom denného rytmu cirkevnej liturgickej modlitby, osobitným spôsobom cez vešpery zo 17. – 23. decembra s “hlavnými antifónami” (č. 103). Existuje veľa aplikácií pre smarfóny s ľahkou dostupnosťou liturgie hodín. Klérus sa tieto liturgické modlitby modlí podľa cirkevných predpisov každý deň (Kánonský zákon 1174 § 1).

5. Sviatosť zmierenia

Táto výnimočná sviatosť prehlbuje naše obrátenie ku Kristovi. Nazýva sa aj Sviatosťou obrátenia (KKC 1423).

6. Každodenné čítanie Písma

Prečítaním rôznych pasáží v ich širšom kontexte si pripomenieme najdôležitejšie udalosti histórie spásy a proroctiev súvisiacich s príchodom Krista. Niekoľko príkladov:

  • Genesis 3,15
  • Genesis 49, 10
  • Numeri 24, 17
  • 2. kniha Samuelova  7, 16
  • Izaiáš 11, 1
  • Izaiáš 7, 14,
  • Jeremiáš 23, 5
  • Micheáš 5, 2
  • Lukáš 1, 1-80

7. Eucharistická adorácia

Tráviť čas pred Najsvätejšou sviatosťou, sviatosťou prítomnosti Krista je vynikajúcou príležitosťou uvažovať o tajomstve Ježiša ako Emanuela, “Boh s nami” (Mt 1, 23).

8. Starostlivosť o chudobných

Čiňme tak, aby sme pamätali na Ježiša, ktorý sa narodil v najskromnejších okolnostiach, “zriekol sa samého seba, vzal si prirodzenosť sluhu, a stal sa podobný ľuďom.” (Flp 2, 7).

Neexistuje osoba na zemi, ktorá by netúžila po dare radosti a nádeje. Najmä v časoch, v ktorých sa nachádzame, hladujeme ešte viac. Nič nám počas adventu neprinesie lepší zmysel týchto darov než oslava adventu v srdci a mysli Cirkvi. Prebývajme teda v Božej milosti, keď sa pripravujeme na Vianoce.

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Pripravte mu miesto, Vianoce vysvetlené deťom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.