Svätenia vína sv. Jána. Odkiaľ prišla táto tradícia?

Sv. Ján Evanjelista bol prorok, teológ a mystik. Bol synom Zebedeja a jeho manželky Salome, a mladším bratom Jakuba staršieho. Pracoval ako rybár. O jeho bohatstve svedčí skutočnosť, že mal vlastnú loď a siete. Niektorí si myslia, že dodával ryby na stôl veľkňaza. Vďaka tomu mohol po zatknutí Ježiša priviesť Petra do jeho nádvoria.

Evanjelium zaznamenáva Jánovu prítomnosť počas Premenenia na vrchu Tábor, počas zmŕtvychvstania Jairovej dcéry a v čase Ježišovho úmrtia a zatknutia v Olivovej záhrade. V Skutkoch apoštolov sa objavuje zasa ako neoddeliteľný spoločník sv. Petra. Obaja chodievali do židovského chrámu na modlitbu, kde pri vchode do svätyne vykonali zázrak uzdravenia ochrnutého. Ján strávil mnoho rokov v Jeruzaleme, potom v Samárii a napokon v Efeze. Tam tiež napísal evanjelium a tri apoštolské listy . Vykresľujú ho ako starca, ktorý spravoval niektoré kresťanské komunity v Malej Ázii. Na druhej strane sa z apokalypsy dozvedáme, že to boli: Efez, Smyrna, Pergamon, Thyatra, Sardis, Philadelphia a Laodicea.

Na sviatok sv. Jána Evanjelistu sa svätí víno, ktoré sa dáva veriacim ako nápoj. Je to veľmi stará cirkevná tradícia, ktorá siaha až do stredoveku . Je spojená s legendou, podľa ktorej sv. Ján mal požehnať pohár otráveného vína. Verzie tejto správy sú rôzne. Jedna hovorí, že to bol cisár Domicián, ktorý zavolal apoštola do Ríma, aby ho zabil, a sám mu podal pohár otráveného vína. Svätý Ján ho požehnal a pohár sa rozpadol.

Dnes má táto tradícia iný význam. Hlavné posolstvo evanjelia podľa sv. Jána je láska. Preto, keď sa toto víno podáva, zvykne sa povedať: „Napi sa lásky sv. Jána.“ Preto keď siahneme až k biblickým koreňom zistíme, že víno predstavuje šťastie, radosť, ale aj utrpenie a lásku. Červená, čo bola jeho najbežnejšia farba, je farbou lásky.

Sv. Ján je patrónom Albánska a Malej Ázie, farmaceutov či profesií spojených s písaním a prepisovaním. V ikonografii je zobrazený ako starší apoštol, niekedy s kalichom alebo evanjeliom, ale aj ako mladý muž v tunike a plášti, no len zriedka ako rybár.

K.: Naša pomoc + v mene Pánovom.
Ľ.: Ktorý stvoril nebo a zem.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Nie my sme milovali Boha, ale on miloval nás

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Jána 4, 7 – 12
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh po­slal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme po­vinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme na­vzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

Počuli sme Božie slovo.

MODLITBA POŽEHNANIA
K.: Pane, náš Bože, ty dávaš mnoho dobrých darov. Aj víno je tvojím darom. Je plodom zeme a ľudskej práce a tvoj Syn Ježiš Kristus si ho zvolil ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi. Požehnaj + nás na príhovor svätého apoštola Jána a daj, nech toto víno prijmeme ako dar tvojej lásky k nám. Pomôž nám, nech stále pociťujeme, že si Boh pravý, dobrý a verný, ktorý vlieva radosť do ľudských sŕdc a upevňuje ich spoločenstvo. Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.
K.: Dobrorečme Pánovi.
Ľ.: Bohu vďaka.

zdroj: Aleteia
il. obr. tu

Zdieľajte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •